עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכם עבודה שנוסח על ידי המעסיק בלבד יפורש בכפוף לכלל הפרשנות לרעת המנסח

17 ינואר 2022
הדפסה

בהסכם בין עובד למעסיקו שנוסח על ידי המעסיק נקבע, כי אם תופסק עבודתו של העובד על ידי מעסיקו בשנה הראשונה, יהיה זכאי העובד למענק של 30,000 ש"ח. העובד פוטר בחלוף 5 חודשי עבודה.

בית הדין קבע, כי על המעסיק לשלם לעובד את מלוא המענק. החוק קובע את "כלל הפרשנות לרעת המנסח", לפיו במקרה של ספק פרשני תינתן עדיפות לפרשנות המקימה חבות למנסח החוזה. כאן, הסכם העבודה נוסח על ידי המעסיק וקבע מפורשות, כי במידה ויחליט המעסיק על סיום עבודתו של העובד בשנה הראשונה יינתן מענק של 30,000 ש"ח. לפיכך, על המעסיק לשלם לעובד את סכום המענק.