עדכוני חקיקה ופסיקה

עסקה בין חברות אחיות לא תיחשב לניגוד עניינים רק משום שנערכה על ידי מי שהוא נושא משרה בשתיהן

20 ינואר 2022
הדפסה

בעל מניות שהחזיק במניות בשתי חברות אחיות ביקש לבטל עסקאות בין החברות בטענה שמדובר בעסקאות שנערכו בניגוד עניינים בהיות מאשר העסקה נושא משרה בשתי החברות.

בית המשפט קבע, כי העסקאות נעשו כדין. החוק קובע מנגנון אישור מיוחד לעסקאות לגביהן קיים חשש שנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ינצלו את שליטתם בה כדי להפיק לעצמם או לאחרים טובות הנאה. בנוסף, על העסקה להיות לטובת החברה. אף על פי כן, לא יראו בנושא משרה בחברות קשורות כבעל עניין אישי רק בשל עצם היותו נושא משרה בשתיהן. כאן, העובדה שנושאי המשרה מכהנים בשתי החברות לא די בה כדי להסיק קיומו של "עניין אישי", בפרט כאשר מדובר בחברות אחיות שמתנהלות באופן שאינו נפרד. לפיכך, העסקאות נעשו כדין.