עדכוני חקיקה ופסיקה

סתירות מהותיות שנפלו במסמכי המכרז מצדיקות את ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש

23 פברואר 2022
הדפסה

חברת החשמל פרסמה מכרז להובלת מטענים ברכב משא שכלל סתירות מהותיות בין מסמכי המכרז לבין המפרט הטכני.

בית המשפט העליון הורה על ביטול המכרז ועל קיומו של מכרז חדש. כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, רשאי עורך המכרז להכניס בו כל שינוי. לאחר מועד זה, ועדת המכרזים איננה רשאית עוד לשנות תנאים ודרישות מהותיות אשר נקבעו במסמכי המכרז אלא רק כשמדובר בשינויים זניחים כגון תיקון טעויות סופר. במכרז נדרשו המציעים להצהיר כי בבעלותם כלי רכב בסוג וכמות הנדרשים על פי מסמכי המכרז העונים על כל הדרישות, אך נוסח ההצהרה התייחס לכלי רכב מסוג שאינו תואם את סוג הרכבים שהוגדרו במסמכי המפרט הטכני שצורף למכרז. במצב זה, לא מדובר בשינוי 'טכני' אלא שינוי מהותי אשר גורם לפגיעה בשוויון ואף מהווה פגיעה פוטנציאלית בצדדים שלישיים שייתכן שהיו ניגשים למכרז לו היה מנוסח כהלכה מלכתחילה. לכן, המכרז יבוטל ויפורסם במקומו מכרז חדש.