עדכוני חקיקה ופסיקה

וועדת מכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים חסרים לאחר הגשת הצעתו

15 אפריל 2022
הדפסה

וועדת המכרזים בחרה במציע אשר שכח לצרף 11 נספחים להצעתו כזוכה במכרז ואיפשרה לו להשלים את החסר בהצעתו.

בית המשפט קבע, כי החלטת וועדת המכרזים סבירה מאחר שמדובר בפגמים טכניים שלא פגעו בעקרון השוויון. החוק קובע כי הצעה פגומה (לרבות הצעה חסרה) תיפסל, אך לוועדת המכרזים שיקול דעת שלא לפסול הצעה. בעוד שפגם טכני ניתן יהיה לתקן בדיעבד, פגם מהותי יוביל בדרך כלל לפסילת ההצעה. כאן, הנספחים שלא צורפו להצעה בשל שגגה בתום לב והושלמו בדיעבד הם בחלקם הצהרות המציע ביחס למצב דברים שהיה קיים בפועל בעת הגשת ההצעות במכרז ולא השתנה (למשל: הצהרה על העדר הרשעות קודמות, הצהרה על אי תיאום הצעות במכרז או גילוי נאות) ובחלקם התחייבויות המציע שצופות פני עתיד לגבי עמידה בדרישות הדין או בדרישות המכרז בתקופת מתן השירותים (למשל: התחייבות להימנע מניגוד עניינים ולשמור על סודיות, התחייבות לקיים את דרישות המבנים והביטחון, וכיוצ"ב). החלטת וועדת המכרזים לאפשר למציע להשלים את החסר בהצעתו היא סבירה תחת הנסיבות, שכן למרות שהמסמכים נועדו להוכיח את עמידתו של המציע בתנאי הסף המכרזיים, אי צירוף המסמכים נבעה משגגה תמת לב שלא יצרה בסופו של יום מרחב תמרון פסול או פגיעה בעקרון השוויון המכרזי מאחר ומדובר בהצהרות דלקרטיביות בלבד שלא זיכו את המציע בניקוד או יתרון כלשהו על פני המציעים האחרים.