עדכוני חקיקה ופסיקה

תביעות צרכנים ישראליים נגד פייסבוק יתנהלו על פי דיני מדינת ישראל ולא דיני קליפורניה

26 יולי 2022
הדפסה

לקוחה הגישה תביעה נגד פייסבוק בהרצליה בגין נזקים שגרמה בשל שירות לקוי, אך כללי השימוש קובעים שיש לברר כל טענה כלפי פייסבוק על פי דיני קליפורניה.

בית המשפט העליון קבע כי תניית ברירת דין מקפחת את צרכני פייסבוק, לרבות עסקים קטנים שרכשו ממנה שירותי פרסום. חוזה אחיד הוא חוזה שתנאיו הוכתבו מראש על ידי ספק לקבוצה בלתי מוגדרת של לקוחות. החוק מאפשר לבית המשפט לבטל תנאי בחוזה אחיד אם הוא גורם לקיפוח לקוחות או מעניק יתרון בלתי הוגן לספק באופן שעלול להביא לידי קיפוח לקוחות. עם זאת, לא כל מי שחתם על חוזה אחיד ובו תניית דין זר יזכה להגנה כ'צרכן' ויש להבחין בין עסקים גדולים ו"מתוחכמים", בעלי עוצמה כלכלית, ניסיון ומומחיות רלוונטיים לבין עסקים קטנים. כאן, הלקוחה רכשה שירותי פרסום מפייסבוק ולטענתה נפגעה משרשרת מחדלים של פייסבוק שגרמו לנזקים כספיים בהיקף של כ 700,000 ש"ח כתוצאה מירידה בחשיפת קהל העוקבים לאירועים שהפיקה. החלה של דין זר בנוגע להתקשרות עם צרכן ישראלי בישראל גורמת ליתרון בלתי סביר ובלתי הוגן של פייסבוק הנהנית מפער הכוחות העצום, בייחוד אם הצרכן הוא אדם פרטי או עסק קטן, אשר אינו שחקן מתוחכם ואינו יכול לדעת מהו הדין הזר בעת כריתת החוזה או בעת פרוץ הסכסוך. עם זאת, יש לברר האם החברה יכולה להיחשב כעסק קטן ובמידה ויוחלט שכן, תניית ברירת הדין תתבטל והתביעה תתנהל לפי דיני מדינת ישראל.