עדכוני חקיקה ופסיקה

מלחמת אוקראינה היא נסיבה מוצדקת למתן צו ארעי דחוף שימנע חילוט ערבויות אוטונומיות

02 ספטמבר 2022
הדפסה

תאגיד המים בעיר חרקיב, אוקראינה, דרש לחלט ערבויות אוטונומיות של חברה ישראלית בהיקף של כ31 מיליון ש"ח לאחר שביטלה הסכם לביצוע פרויקט תשתיות מים בשל המלחמה המתנהלת באוקראינה.

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה למתן צו ארעי דחוף ומנע את חילוט הערבויות. נטיית בתי המשפט היא לכבד עקרון האוטונומיה של הערבות הבנקאית, למעט מקרים חריגים בהם התנהגותו של המוטב המבקש את מימוש הערבות נגועה במעשי מירמה חמורים או שקיימות נסיבות קיצוניות המצדיקות התערבות בית המשפט (למשל: פעולה חמורה ושרירותית המונעת משיקולים זרים, הפעלת לחץ או נקמנות). כאן, בין הצדדים התגלעו חילוקי דעות בין היתר על רקע הודעת החברה הישראלית על ביטול ההתקשרות עם תאגיד המים האוקראיני בשל 'כוח עליון' לאחר 100 ימי לחימה רצופים באוקראינה ובשל היעדר יכולת לבצע את הפרויקט נוכח המלחמה עם רוסיה. הערבויות ניתנו לצורך הבטחת מקדמות תשלומים, אך החובות לחברה הישראלית בגין עבודה שבוצעה, הוצאות ונזקי המלחמה הוערכו ב16 מיליון דולר (סכום של כמעט פי 2 מסכום הערבויות). במקרה זה, הצדדים צפויים לנהל הליך בוררות לצורך הכרעה במחלוקת הכספית, אך הנזק שייגרם לחברה הישראלית אם הערבויות ימומשו, לאור המצב האוקראינה והחשש כי יהיה קשה להשיב את הכספים, גדול מהנזק שעלול להיגרם לתאגיד המים האוקראיני אם יחול עיכוב מסויים במימוש הערבויות עד שתוכרע המחלוקת בין הצדדים במסגרת הבוררות שנקבעה בהסכם. לכן, בית המשפט הורה באופן מיידי על מתן צו ארעי המונע את חילוט הערבויות.
למען הגילוי המלא יצוין, שאת החברה הישראלית ייצגו עורכי הדין דורון אפיק ויאיר אלוני ממשרד אפיק ושות'.