עדכוני חקיקה ופסיקה

סעיף במכרז האוסר על תיאום הצעות אוסר על עצם החשיפה ללא קשר אם זו הביאה לפגיעה בתחרות

18 אוגוסט 2022
הדפסה

מספר חברות קשורות בבעלות זהה הגישו הצעות במכרז להקמת 5 מתחמי דיור ומסחר וזכו כל אחד במתחם. תנאי המכרז קבעו כי כל מתמודד במכרז יכול לזכות במתחם יחיד וחל איסור על המתמודדים במכרז לתאם הצעות ועל כן דרשה מתמודדת אחרת במכרז כי זכייתם תבוטל.

בית המשפט קבע, כי הגשת הצעות על ידי חברות קשורות במספר מתחמים על מנת להגדיל את סיכויי הזכייה מהווה תיאום הצעות אסור ועל כן יש לפסול את הזכייה. אחד מעקרונות הייסוד בדיני מכרזים הינו שמירה קפדנית על כללים ברורים ואחידים לצורך קידום שוויון והגינות המכרז, הגברת אמון הציבור ומניעת שחיתות, וקידום תחרות הוגנת בין המגישים. כך, סעיף האוסר על תיאום הצעות נועד לקדם את התחרות בין המציעים במכרז, תוך מניעת יתרון בלתי הוגן ושמירה על שוויון בין המציעים דווקא בשלב הקודם להגשת ההצעות שכן בשלב זה קיים אינטרס למגישי ההצעות למנוע תחרות ביניהם כדי להגדיל את סיכויי זכייתם. כאן, לשון סעיף המכרז הקובע איסור על תיאום הצעות אוסר על כל פעולה שיש בה כדי לחשוף את פרטי ההצעה של מגיש אחד למגיש אחר, ללא כל קשר אם החשיפה הביאה לפגיעה בתחרות בפועל. כך, גם ככול שהמגישים לא התחרו על אותו מתחם הרי שיש בעצם ההגשה למתחמים שונים משום חלוקת שוק, אשר מקנה להם יתרון בלתי הוגן ופוגעת בשוויון בין המציעים, ועל כן יש לפסול את הצעותיהם וזכייתם.