עדכוני חקיקה ופסיקה

בעל מניות שליטה לא יחוייב בחוב ארנונה של החברה אם לא קיבל לידיו נכסים ללא תמורה

03 מאי 2023
הדפסה

חברה החזיקה בנכס ולא שילמה את מיסי הארנונה לעיריית תל אביב. העירייה דרשה שבעל מניות השליטה יישא בתשלום החוב באופן אישי.

בית המשפט דחה את התביעה נגד בעל המניות וקבע כי אין לחייבו בתשלום חוב הארנונה של החברה. החוק מאפשר לרשות מקומית לגבות חובות ארנונה של חברה ישירות מבעלי השליטה בה, בין היתר, בהתקיימות התנאים המצטברים הבאים: א. מדובר בנכס שאינו משמש למגורים; ב. המחזיק בנכס הוא חברה פרטית שאינה דייר מוגן; ג. חוב הארנונה הוא סופי וחלוט; ד. החברה התפרקה או הפסיקה את פעילותה; ה. מדובר בבעל השליטה, המחזיק לפחות ב- 25% מהון מניות החברה; ו. בעל השליטה קיבל לידיו את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית (הברחת נכסים). כאן, כל התנאים התקיימו, למעט יסוד הברחת הנכסים. החברה נקלעה למצב כלכלי קשה ביותר עקב נסיבות שאינן תלויות בה ולא הוברחו נכסים לבעל המניות. לכן, רק החברה חבה בחוב הארנונה ולא את בעל המניות.