עדכוני חקיקה ופסיקה

קבלן שלא ציין במפורש תאריך שאליו תידחה מסירת דירה בשל שינויים שהתבקש יפצה במקרה של עיכוב

11 מאי 2023
הדפסה

קבלן מסר לרוכשים את הדירה לאחר שלושה חודשי איחור וסרב לפצותם משום שביקשו לערוך שינויים בדירה.

בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את הקבלן בתשלום פיצוי לרוכשים בגין האיחור במסירה. לפי החוק על הקבלן לשלם פיצוי כספי אם איחר במסירת הדירה מעבר ל60 יום ממועד המסירה הנקוב בחוזה. בעת שינוי במועד המסירה בשל שינויים שהתבקשו על ידי רוכש הדירה יש לנקוב במועד חדש מפורש, על מנת לאפשר לרוכשי הדירות להתארגן בהתאם. כאן, הרוכשים ביקשו לערוך שינויים בדירה וחתמו על מסמך בנוסח מעורפל שבו הם מאשרים שידוע להם כי "יתכן והזמנת השינויים גורמת להארכת משך הבנייה בפרק זמן של עד 8 שבועות כדחייה מוצדקת...". הקבלן היה מחויב לציין במפורש תאריך שאליו תידחה מסירת הדירה, אך במקום זאת הוא שמר לעצמו על 'אופציה' מבלי לעדכן את הרוכשים על כך. הרוכשים למדו על עיכוב במסירת הדירה רק בדיעבד באופן שלא אפשר להם לכלכל צעדיהם מראש. משכך הקבלן חויב לשלם פיצוי לרוכשים כחוק.