עדכוני חקיקה ופסיקה

קיפוח בחברה ייבחן בהתאם ללגיטימיות אובייקטיבית של ציפיות הטוען לקיפוח

10 ספטמבר 2023
הדפסה

בעל מניות בחברה שפעלה כ"מעיין שותפות" טען כי "שותפו" המשמש כמנהל החברה, מנהל את החברה באופן שמקפח אותו ופוגע בזכויותיו על ידי כך שדורש ממנו להשקיע כספים נוספים בחברה.

בית המשפט דחה את התביעה בשל הסכמות הצדדים כי רק אחד מהם ישקיע כספים. תכליתה של ההוראה האוסרת על קיפוח בעלי מניות נועדה למנוע מצבים שונים של חלוקת משאבי החברה בצורה בלתי הוגנת בין בעלי המניות. מעשה יראה כמקפח אם הוא פוגע בציפיותיו של הלגיטימיות של הצד השני, כאשר התשובה לשאלה מהי פגיעה בציפיות הלגיטימיות תשתנה בשים לב לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. כאשר מדובר בחברה הפועלת כ"מעין שותפות" ניתן להניח כי ציפיותיהם הלגיטימיות של הצדדים כוללות ציפייה לניהול משותף ושוויוני של החברה. כאן, סוכם שרק צד אחד ישקיע כספים וההשקעה שנדרשה בחברה עלתה על ההערכה המוקדמת . עם זאת, היות ואופי פעילות החברה חייב השקעה של ממון רב ומכיוון ומלכתחילה הצדדים הסכימו ביניהם כי רק אותו צד יממן את פעילות החברה והצד השני לא ישקיע בחברה כספים, אלא רק יתרום מכישוריו, הרי שאין בכך משום קיפוח.