עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכם שדורש רכישת שירותים מספק אחד בלבד בטל בהיותו הסדר כובל

26 מאי 2019
הדפסה

חברת אספקת דלק הקימה עבור בעל זכויות במקרקעין תחנת דלק והוא התחייב בתמורה לרכוש את מוצרי הדלק רק ממנה ובמחירים שייקבעו על ידה. כדי לוודא קיום התחייבות זו, הקרקע הוחכרה על ידו לחברה הדלק והיא מינתה אותו כמפעיל התחנה ושמרה על זכות הסכמית לסלקו מן המקרקעין במידה ויפר את ההתחייבויות מולה.
בית המשפט קבע, שמדובר בהסדר כובל ועל כן הוא בטל. הסדר כובל הוא הסדר בין עסקים שלפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. החוק קובע שפגיעה בתחרות מתקיימת, בין היתר, כאשר יש כבילה לגבי מחיר שיידרש, יוצע או ישולם, רווח שיופק, וחלוקת שוק וכי הסדר כובל בטל בהיותו בלתי חוקי. תניית הבלעדיות המחייבת רכישה רק מחברת הדלק מהווה הסדר כובל ולכן ההסדר כולו בטל, לרבות הסכם החכירה שמטרתו לוודא את ההסדר