עדכוני חקיקה ופסיקה

קונה דירה זכאי לקבל פיצוי בגין איחור במסירה גם אם ביקש שינויים בנכס

08 ספטמבר 2019
הדפסה

קבלן סירב לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין איחור של כשמונה חדשים במסירת הדירה, בין היתר בטענה שהרוכשים ביקשו לבצע שינויים רבים בדירה.
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי על הקבלן לשלם פיצויים בגין איחור במסירת הדירה. קבלן אשר מוסר דירה לרוכש באיחור של למעלה משישים ימים ממועד המסירה הקבוע בחוזה מחויב לשלם לקונה פיצוי על פי החוק אלא אם הוכיח כי האיחור נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו. כאן, הדירה לא הייתה מוכנה למסירה לפני המועד בו נמסרה בפועל ללא כל קשר לשינויים שנתבקשו על ידי הרוכשים, שכן ממילא באותו מועד לא היה טופס 4 (אישור אכלוס הבניין). כך, לא ביצוע השינויים גרם לאיחור, אלא מחדלו של הקבלן לקבל טופס 4 ולכן לא מתקיים החריג הפוטר את הקבלן מחובת תשלום פיצויים לקונה.