כאשר מדובר בחברה המתנהלת כשותפות ניתן להורות על היפרדות גם ללא קיפוח

10 נובמבר 2019
הדפסה

בעל מניות מיעוט בחברה המתנהלת כשותפות דרש להפריד כוחות, עקב משבר אמון, ולרכוש מניות שותפו.
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי הפרדת כוחות בחברה תעשה בדרך של רכישה כפויה לפיה לבעל מניות המיעוט הזכות לרכוש את מניות בעל מניות הרוב. החוק מקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב בעת הענקת סעדים לצורך הסרת קיפוח לרבות מתן הוראה על הפרדת כוחות באמצעות רכישה כפויה שבה בעל מניות אחד, שלו הזיקה ההדוקה ביותר לחברה ולעיסוקה, רוכש את מניותיו של האחר במחיר שנקבע על פי מעריך שווי. כשמדובר בחברת מעטים אשר מתנהלת כמעין שותפות, ניתן להעניק סעד להיפרדות גם אם לא הוכח קיפוח וזאת כאשר בעלי המניות נקלעו למבוי סתום וקיים ביניהם אובדן אמון שלא ניתן לגשר עליו. כאן, מדובר בחברה שהתנהלה כמעין שותפות ואשר נכסה היחיד הוא בית מלון. קיים משבר אמון עמוק בין בעלי המניות המחייב היפרדות ומכיוון שבעל מניות המיעוט ומשפחתו הם בעלי הזיקה ההדוקה למלון, בין היתר, מאחר שהיו מעורבים באופן פעיל ואינטנסיבי בהפעלת וניהול פעילות המלון, הם אלה שרשאים לרכוש את מניותיו של בעל מניות הרוב.