ביטול מכרז, אימתי?
מאמרים מקצועיים

ביטול מכרז, אימתי?

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
10 מאי 2017
הדפסה
PDF

לאחר שנפתחו הצעות המחיר של המתמודדים במכרז מחליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז ולפרסם תחתיו מכרז זהה חדש.  האם היא רשאית לעשות זאת?  

ככלל מכרז עשוי להתבטל כמעט בכל שלב עד לחתימת הסכם עם הזוכה במכרז.  כך, למשל, החלטה בדבר ביטול המכרז יכולה להתקבל לאחר פרסומו ובטרם הוגשו הצעות; לאחר שהוגשו הצעות, אך בטרם פתיחת ההצעות; לאחר פתיחת ההצעות, אך בטרם קבלת ההחלטה בדבר הזוכה; לאחר שהתקבלה הכרעה בדבר הזוכה, אך לפני שנמסרה הודעה לזוכה ואפילו כשהזוכה כבר קיבל הודעה, אך טרם נחתם עימו הסכם.   

בתי המשפט מכירים בשלל רחב של טעמים, אשר עשויים להיחשב, בנסיבות מסוימות, כמצדיקים ביטול מכרז.  כך, למשל, ביטול בשל פגם שנפל בניסוח המכרז העלול להטעות את המציעים שניגשו למכרז כמו גם מציעים פוטנציאליים שלא ניגשו לבסוף למכרז; ביטול לאור רצון מזמין המכרז לבצע את העבודה בעצמו או משיקולים תקציביים;  ביטול מכיוון שלא הוגשה ולו הצעה ראויה אחת ועוד.   בעוד שנקודת המוצא היא שבית המשפט לא יתערב בדרך כלל בשיקול הדעת של ועדת המכרזים ונטייתו תהיה שלא לחייב את מזמין המכרז להתקשר בחוזה שהוא לא חפץ בו או בחוזה שעלול לגרום לבזבוז משאבים כספיים של הציבור, הרי שבית המשפט יתערב בשיקול הדעת ככל שההחלטה על ביטול המכרז חורגת ממתחם הסבירות. 

בית המשפט יבחן את סבירות החלטת ועדת המכרזים ובתוך כך יבחן את הטעמים לביטול, המועד בו התקבלה ההחלטה, באיזה שלב של המכרז התקבלה ההחלטה והאם בהחלטה על ביטול המכרז יש כדי לפגוע ביתר העקרונות העומדים ביסוד דיני המכרזים (כגון: עקרון השוויון, פתיחת פתח לשחיתות וכיוצא בזאת.  ככל שההחלטה בדבר ביטול המכרז התקבלה בשלב מוקדם יותר כך סביר שהיא תיחשב סבירה ולהיפך, ככל שהשלב מתקדם יותר, תיבחן ההחלטה בעין ביקורתית.  כך למשל,  החלטת ועדת מכרזים בדבר ביטול מכרז אשר התקבלה בשלב מתקדם לאחר הגשת ההצעות וללא דיון מעמיק, נפסלה בעבר על ידי בית המשפט בייחוד כאשר הנימוקים שעלו להצדקת ביטול המכרז לא עלו בקנה אחד עם הנימוקים שנאמרו בזמן אמת בוועדת המכרזים.    החלטה שרירותית בדבר ביטול מכרז שהתקבלה לאחר שכבר נחשפו הצעות המחיר של המציעים פוגעת קשות באינטרס ההסתמכות והציפייה של המציעים.  החלטה זו אף עשויה לפתוח פתח לשחיתות והעדפה אסורה והיא מחשידה במיוחד כאשר מפורסם מכרז חדש זהה תחתיו.  

עם זאת, בכל הנוגע למכרזים אופן ההתנהלות של נפגע מהחלטת ועדת המכרזים עשוי להשפיע מהותית על סיכויי ההליך.  כך, למשל, מציע שניגש למכרז חדש שהוצע במקום מכרז שבוטל עלול למצוא עצמו מוותר על טענות לגבי ביטול המכרז הראשון.  לכן, מומלץ לפעול ללא שיהוי ולהיוועץ בעורך דין בעל ניסיון בתחום המכרזים בכל שלב משלבי המכרז.