הנכס לא קשור אלי, אז למה אני חייב לשלם עליו ארנונה?
מאמרים מקצועיים

הנכס לא קשור אלי, אז למה אני חייב לשלם עליו ארנונה?

נכתב על ידי

אסנת נתאי
26 אפריל 2024
הדפסה
PDF

אדם מקבל חשבון ארנונה לתשלום, על דירה שכלל אינה שלו, רק מכיוון שהדירה הייתה שייכת לאמא שלו שנפטרה. האם הגיוני? זה בדיוק המקרה שנדון במרץ, 2024, בפסק דין של בית משפט השלום בהרצליה שם דרשה העיריה תשלום ארנונה מאדם שלדעתה יהיה היורש של דירה, למרות שהעיזבון טרם חולק והדירה עדיין, באופן רשמי, אינה שלו.

החוק הישראלי מאפשר לעירייה לחייב בארנונה גם מי שאינו בעלים של נכס אלא רק מחזיק בו, בין כשוכר ובין בכל אופן אחר. במקרים שהגיעו לבית המשפט נקבע שכדי לבחון מי אמור לשלם ארנונה יש לבחון למי יש את "מירב הזיקות" לנכס, והוא יהא זה שיחויב בתשלומי הארנונה לגביו. אולם בהרבה מקרים קיים קושי בקביעה אחריות זו ועל כן נבחנת מערכת היחסים בין ה"מחזיקים" הפוטנציאליים ובין מידת השימוש וההנאה מן הנכס, תוך בחינת יכולת השליטה וניצול הנכס לצרכים השונים. כך, למשל, במקרה שנדון בבית המשפט העליון בשנת 2007 נקבע שחובת תשלום ארנונה לעירייה בגין תחנות טיפות חלב הינה של מדינת ישראל, למרות שהנכסים הינם בדרך כלל בבעלות העירייה עצמה, זאת מכיוון שהנכסים משמשים את המדינה לצורך מתן שירותי רפואה לציבור. במקרה אחר משנת 2015 עלתה השאלה מי חייב בתשלום ארנונה על הקרקע בתוכה מוטמנים צוברים המספקים גז לבנייני המגורים, כשעצם הטמנת צובר גז מונעת למעשה כל שימוש נוסף בקרקע. בית המשפט העליון קבע, כי אמנם חברת הגז היא זו המתקינה את צובר הגז, אבל בסיום ההתקנה הזיקה והשימוש בנכס (ולכן חובת תשלום הארנונה) עוברת לדיירי הבניינים.

מקרה אחר בו עשוי אדם להיות מחויב בתשלום ארנונה הינו כשמדובר בבעל מניות המחזיק ב25% ויותר ממניות החברה או רשאי למנות את מנהלה, ככל שמדובר בנכס שאינו משמש למגורים והחברה התפרקה או הפסיקה את פעילותה. החוק דורש כתנאי לחיוב אישי, כי בעל המניות קיבל לידיו את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית (הברחת נכסים), וכשחברה נקלעה למצב כלכלי קשה ביותר עקב נסיבות שאינן תלויות בה ולא הוברחו נכסים לבעל המניות, בית המשפט פטר את בעל המניות מתשלום הארנונה. עם זאת, מי שנדרש להראות שכל נכסי החברה שימשו לתשלום חובותיה (כדי להימנע מחבות אישית) הוא בעל המניות. במקרה שנדון בבית המשפט בתל אביב במאי, 2019, חויבה בחוב ארנונה אישה אשר נרשמה פורמלית כבעלת מניות בעוד שהיא מאפשרת לבעלה לעשות בחברה כרצונו וללא כל פיקוח והכל לצרכי הימנעות מדיווחי אמת לרשויות המס. כך, אחריות אישית לחוב ארנונה עשויה לחול גם במקרה בו אדם משמש בפועל סוג של איש קש לאחזקת המניות.

כך, כאשר מדובר במקרקעין ובמקרים בהם עשוי לחול חוב ארנונה, מומלץ להיות מלווים בייעוץ משפטי כדי למנוע בעתיד חיוב בחובות ארנונה גם כאשר האדם כלל אינו המחזיק בפועל במקרקעין.