עם תכנון נכון וקצת מזל גם אתה יכול להינצל מהיטל השבחה
מאמרים מקצועיים

עם תכנון נכון וקצת מזל גם אתה יכול להינצל מהיטל השבחה

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
05 נובמבר 2018
הדפסה
PDF

בחוק התכנון והבניה קיים חלון הזדמנויות בתקופת הביניים שבין מועד פרסום התכנית המשביחה ובין מועד תחילתה, בתום 15 ימים ממועד הפרסום. לא הרבה מודעים לכך שעם תכנון נכון, וקצת מזל, ניתן לעתים להינצל מתשלום היטל השבחה.

חוק התכנון והבניה מסמיך את הוועדה המקומית לגבות היטל השבחה מבעלים של מקרקעין או חוכר לדורות, כאשר קיימת עליית שווי של המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. בכל הנוגע להיטל השבחה קיימת אבחנה בין אירוע המס המקים את החבות בהיטל השבחה (מועד תחולת התכנית המשביחה) לבין מועד חובת התשלום אשר חל רק בעת מימוש הזכות במקרקעין. כך, בעת שאדם מבקש למכור את הנכס שלו או לקבל אישור כלשהו, עשוי אותו אדם לגלות כי קיים היטל השבחה על הנכס, אשר ללא תשלומו לא יוכל לבצע את הפעולה המתוכננת.

החוק מגדיר את מועד התחולה במקרה של אישור התכנית וקובע כי תחילתה של תכנית היא בתום חמישה עשר ימים מיום פרסום הודעה רשמית על דבר אישורה. כך שלפי לשון החוק והאופן בו המשפט מפרש את המונח "יום", המועד לתחילתה של התכנית הוא רק "בתום" 15 ימים מיום הפרסום על אישור התכנית, קרי רק ביום ה-16.

לעיתים הרשויות פועלות להוצאת שומות בהיטל השבחה למרות שטרם חלפו המועדים לפי הוראות החוק, בין אם מטעמים פרשניים ובין אם בשל חישוב מועדים באופן שגוי. במקרה שהגיע לדיון בפני וועדת ערר מחוזית למחוז המרכז בסוף שנת 2017, דובר על מכירה נעשתה במהלך יום ה-15 שלאחר מועד הפרסום. וועדת הערר קבעה שכל עוד הסכם המכר נחתם במהלך היום ה-15 ולפני חצות הלילה, מדובר בהסכם שנחתם קודם ל"תחילתה" של התכנית. המשמעות היא שהחבות בגין התכנית המשביחה תהיה תקפה רק במועד המימוש הבא אשר יחול בעתיד על הקונה ולא על המוכר, שכן במועד הקובע הוא לא נחשב עוד כבעלי המקרקעין.

ניצול פרק הזמן המוקנה בחוק, כדי להימנע מתשלום ההיטל, הוא תכנון מס הגיוני ואפשרי וכל עוד לא תוקנה הפרצה בחוק על ידי המחוקק ניתן בוודאי להסתמך עליה. לכן, ככל ששוקלים לבצע עסקה במקרקעין חשוב להתייעץ עם גורם מקצועי מתאים ולברר האם קיימות תכניות משביחות החלות על המקרקעין תוך בחינת המועדים הרלוונטיים. תכנון נכון ועריכת עסקה במקרקעין במסגרת חלון הזדמנויות המצוי בגדרי החוק עשוי להביא לביטול החבות בהיטל השבחה אשר במקרים מסוימים עלול להגיע למאות אלפי ש"ח. בכל מקרה, עסקאות מקרקעין נתפסות לעתים על ידי רוכשים וקונים כעסקאות פשוטות שניתן לבצען ללא עורך דין או עם עורך דין חסר ניסיון. תפישה שגויה זו עשויה לגרום נזקי עתק אשר לא תמיד נראים לעין באופן מיידי וחשוב ביותר להיות מלווים בכל עסקת מקרקעין בעורך דין בעל ניסיון בתחום.