איחור על איחור – מה יהיה הפיצוי?
מאמרים מקצועיים

איחור על איחור – מה יהיה הפיצוי?

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
01 אוגוסט 2023
הדפסה
PDF

זוג רכש דירה "על הנייר" מקבלן ונאלץ להתאזר בהמון סבלנות עד לקבלת המפתח המיוחל. חרף ציפיית הזוג לקבל את הדירה במועד הקבוע בהסכם, נאלץ הזוג להמתין זמן רב נוסף בשל עיכובים כאלה ואחרים מצד הקבלן. במסגרת ניסיונות הזוג לקבל את הפיצוי המגיע להם בגין האיחור מהקבלן, טען הקבלן כי יש לבצע הפחתות מסכום הפיצוי המגיע לזוג בשל נסיבות שלא היו בשליטתו ואירעו לאחר שחלפה תקופה הגרייס הקבועה בחוק. האם קבלן המצוי באיחור רשאי להסתמך על נסיבות מאוחרות, שגרמו ל"איחור על איחור", כדי להפחית את סכום הפיצוי המוגדר בחוק?

בתיקון 9 לחוק המכר (דירות), שנכנס לתוקף ביום 07.07.2022, נקבע, בין היתר, כי פטור מחובתו הבלתי מותנית של קבלן לפצות רוכשים בגין איחור מסירה יחול רק אם האיחור נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקונה בלבד או בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות שהביאו לסיכול החוזה (כגון: "כוח עליון"). החוק כיום מגדיר תקופת גרייס קבועה שבה זכאות הרוכש לפיצוי תחול ביחס לתקופה שלאחר תום חודש איחור. עם זאת, בכל הנוגע לחוזים שנחתמו לפני התיקון לחוק חל הדין הקובע כי מקום בו הקבלן איחר מעבר לתקופת "הגרייס" הקבועה בחוק, עליו לפצות את הרוכש בגין איחור החל מהיום הראשון ללא קיזוז ימי הגרייס. זאת, משום שחוק המכר (דירות), שהינו חוק שלא ניתן להתנות עליו, אינו מסדיר מנגנון של "איחור על איחור". קרי, קבלן אשר מכר דירה טרם התיקון לחוק ואיחר במסירת הדירה, אינו יכול לטעון ביחס לתקופה שבה הוא מצוי כבר בהפרה כי התרחשו נסיבות נוספות שלא היו בשליטתו ולכן יש להפחית תקופה זו מסך תקופת האיחור ובתוך כך להפחית את סכום הפיצוי המגיע לרוכשים.

כך, במקרה שנדון בבית המשפט בתל אביב ביולי, 2023, נקבע כי קבלן אינו רשאי להפחית פיצוי לרוכשים בשל אירועים שהתרחשו לאחר שכבר היה מצוי בהפרה, בבחינת "איחור על איחור". באותו מקרה, הסכם הרכישה נחתם בשנת 2018 (טרם תיקון 9 לחוק), הקבלן לא מסר את הדירה במועד הקבוע בחוזה וגם לא בתום 60 יום של תקופת הגרייס (על פי חוק באותה העת). הקבלן טען כי במהלך החודשים שעד המסירה (כמעט שנה לאחר סיום "הגרייס") התרחשה מגיפת הקורונה שעכבה את המסירה בשל נסיבות שאינן בשליטתו ולכן יש להעניק לקבלן פטור חלקי. בית המשפט דחה את פרשנות הקבלן באופן גורף וקבע כי החוק לא הסדיר מנגנון של "איחור על איחור" ולכן תקלות נוספות שנקרו בדרכו של הקבלן בדרך למסירה המיוחלת אינן מזכות בפטור מתשלום, אף לא בפטור חלקי.

יצוין, כי חוק המכר (דירות) מגדיר כיום את "המועד החוזי" כחודש מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר. בהתאם לכך, התקופה בגינה תחול זכאות הרוכשים לקבלת פיצוי היא החל מתום חודש מהמועד החוזי ואילך ובשיעורים משתנים הקבועים בחוק. לכן, גם במצב של איחור או נסיבות מאוחרות, תקופת הזכאות תחול במילא רק לאחר תום חודש מהמועד החוזי. למרות זאת, לפסיקת בית המשפט חשיבות רבה ביחס לחוזים שנחתמו טרם התיקון לחוק משום שבית המשפט מעביר מסר ברור לקבלנים המבקשים להתחמק מהתחייבויותיהם כלפי רוכשי דירות וקובע כי על פי החוק (שחל טרם התיקון לחוק) טענות לפטור בשל נסיבות שאינן בשליטת הקבלן יכולות לעלות רק ביחס לאיחור שהינו עד למועד המסירה החוזי ולא ניתן להיאחז בטענות אלה בדיעבד ביחס לחודשים מאוחרים יותר.

בכל מקרה בו קבלן מסרב לשלם את הפיצוי על פי השיעור הקבוע בחוק חשוב להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום עוד טרם הגשת התביעה על מנת שתתבצע פנייה מוקדמת ונכונה אשר תעביר מסר רציני ותסייע בהליך המשפטי, ככל שיידרש, לשם מיצוי מלוא הזכויות המגיעות בהתאם לדין.