פסקי דין

סעש (ת"א) 10059-08-20 ירון לייפנברג – טקפליי ש.א. סופטוויר בע"מ - חלק 2

18 אוקטובר 2021
הדפסה

13. החלטתינו לכבד את תניית השיפוט הייחודית אינה נסמכת על מבחן כמותי כי אם מהותי. להלן נפרט את מסקנתנו.

14. תוכנית הבונוס מתייחסת למספר עובדים שמרביתם כלל אינם מתגוררים בישראל ואינה ספציפית למשיבים. כך למשל לתכנית הבונוס 2018 נוספו שני תושבי ארה"ב (מר אמיר לוטן ומר אהרון ברנדסטון) ועוד אחרים ושוב נקבעה בה תניית שיפוט ייחודית המחילה עליה את הדין האנגלי ומעניקה סמכות שיפוט ייחודית לבתי המשפט בלונדון, אנגליה. הזכאות לתשלומי הבונוס, הינה זכאות קולקטיבית ולא אישית, התלויה בביצועים של יחידת הקז'ואל.

15. מקובלת עלינו טענת המבקשת לפיה תניית השיפוט הייחודית לא נקבעה באופן שרירותי והיא נובעת מהעובדה שהחברה הנסחרת, נסחרת בבורסה בלונדון וכפופה לדין האנגלי. הגורם האמון על אישור תוכנית הבונוס הינו דירקטוריון החברה הנסחרת משום שיחידת הקז'ואל עליה נמנו המשיבים מנוהלת על ידי החברה האם.

16. בנוסף, לדירקטוריון החברה הנסחרת הסמכות לבצע שינויים בתוכנית הבונוס ולקבל כל החלטה באשר לחלוקת הבונוס ולהתקיימות התנאים לתשלומו. אך מתבקש כי תוכנית הבונוס התלויה בביצועי יחידת הקז'ואל הגלובלית של הקבוצה, תכלול תניית שיפוט ייחודית לבתי המשפט בלונדון, אנגליה ולפיה יחול הדין האנגלי.

17. לכך יש להוסיף את אומד דעת הצדדים וציפייתם הסבירה ביחס למקום ההתדיינות במועד חתימתם על תוכניות הבונוס והסכם הויתור. מצאנו שהמשיבים ציפו ולכל הפחות יכלו וצריכים היו לצפות, כי סכסוך אפשרי בכל הנוגע לרכיב הבונוס יידון בביהמ"ש שנקבע בתניית השיפוט הייחודית.

18. אין מקובלת עלינו טענת המשיבים כי תניית השיפוט הייחודית שורבבה עקב טעות סופר לתוכנית הבונוס לאור העובדה כי תנייה זו נקבעה באופן חוזר ונשנה החל בתוכנית הבונוס לשנת 2016, הן בתוכנית הבונוס לשנת 2017, הן במסגרת הסכם הויתור והסילוק וכן בתוכנית הבונוס לשנת 2018.

19. כאשר קיימת תניית ברירת דין, אפילו במסגרת של סכסוך עבודה, יש לתת לה תוקף, אלא בהתקיים תנאים חריגים (בג"ץ גבעת זאב) ובתיק דנן לא מצאנו, כי התקיימו תנאים חריגים. כלל זה יפה ביתר שאת שעה שמצטרפת לו גם תניית שיפוט זר התואמת את תניית ברירת הדין.

20. מכל האמור לעיל, יש לדידינו הגיון ובסיס לכבד את תניית השיפוט הייחודית אשר נקבעה באופן חוזר ונשנה במסגרת תוכניות הבונוס עליהם חתמו המשיבים.

21. נוכח האמור, בכל הנוגע לתוכנית הבונוס, אין לבית דין זה סמכות לדון בו לנוכח תניית השיפוט וברירת הדין.

22. הבקשה לדחייה על הסף מתקבלת חלקית כמפורט לעיל.

23. המשיבים יגישו כתב תביעה מתוקן בהתאם לקביעות כאמור בתוך 30 ימים מהיום.

24. המבקשת תגיש כתב הגנה 30 ימים לאחר קבלת כתב התביעה המתוקן.
25. נוכח התוצאה אליה הגענו יידחה הדיון המוקדם שנקבע וזה יתקיים ביום 3.1.22 בשעה 13:30.
26. על המשיבים לשלם למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.

ניתנה היום, י"ב חשוון תשפ"ב, (18 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג ציבור עובדים
מר אלדד שלם שגית דרוקר שופטת
אב"ד
נציג ציבור מעסיקים
מר נדב חג'בי

שגית דרוקר

עמוד הקודם12