פסקי דין

תא (ת"א) 16161-09-21 החייאת חברת כהן רפי סוכנות לביטוח בע"מ נ' משרד המשפטים/אגף רשם החברות, שותפויות

02 ינואר 2022
הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו
ת"א 16161-09-21 כהן נ' רשם החברות. ואח'

מספר בקשה:4
לפני כבוד השופטת סיגל רסלר-זכאי

בעניין:

מבקש החייאת חברת כהן רפי סוכנות לביטוח בע"מ

רפאל כהן
ע"י ב"כ עו"ד איזק דוד

נגד

משיב
משרד המשפטים/אגף רשם החברות, שותפויות
ע"י ב"כ עו"ד אסמרה קבדה

החלטה

לפניי בקשה לביטול חוב אגרה במסגרת הליך להחייאת חברה. החלטתי לדחות את הבקשה.
1. ביום 12.9.21 הגיש המבקש בקשה להחייאת חברת כהן רפי סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ. 510806797 (להלן: "החברה"), לצורך העברת ורישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין על דירה בבניין "כלל" ברחוב דרויאנוב 5 בתל אביב והידועה כגוש 7091 חלקה 136 תת חלקה 226 אשר הייתה בבעלות של החברה (להלן: "הדירה") . נטען, כי ביום 4.6.1980 רכשה החברה את הדירה אשר כיום מעוניין המבקש, שהינו דירקטור ובעל מניות בחברה, למכור לצד ג'. ביום 16.8.91 נמחקה החברה מפנקס החברות על ידי המשיב. לפיכך, מבקשת החייאת החברה לצורך העברת ורישום זכויות הדירה על שמה. עוד במסגרת הבקשה, נתבקש גם פטור מלא מתשלום האגרות השנתיות בהתאם לתקנה 5א(ד) לתקנות החברות (אגרות) (להלן: "התקנות").
2. בתגובתו מיום 3.11.21, לא התנגד המשיב לבקשה להחייאת החברה אך התנה אותה בתנאים ובכלל זה: הגשת בקשה להארכת מועד להגשת בקשה להחייאת החברה; קבלת תגובת בעלת המניות הנוספת או יורשיה ולכל הפחות יידוע בעלת המניות או יורשיה; הגשת דו"ח שנתי מקורי ועדכני; פרסום מודעה בעיתון יומי או ברשומות המיידעת את הציבור בדבר הגשת בקשה לביטול מחיקת החברה והחייאתה; תשלום חוב האגרות על סך 57,190 ₪. בהחלטתי מיום 4.11.21 הורתי למבקש לפעול בהתאם למפורט בתגובת המשיב וזאת בתוך 60 יום.
3. ביום 9.11.21 הגיש המבקש "בקשה לפטור ו/או להפחתת אגרות בשל החייאת חברה", זו הבקשה שלפני. בבקשה התבקש בית המשפט לשקול מתן פטור או הפחתת האגרות הנדרשות לצורך החייאת החברה, וזאת בהתאם לתקנה 5א' לתקנות הקובעת כי חברה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 369 לפקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג-1983 (להלן: "הפקודה"), לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה (בש"א 12334/01 ורשבסקי נ' חברת חלקה 143 בגוש 6122 (22.8.01)). נטען, כי המבקש הינו אדם פרטי, אשר יוצג בזמנו ברכישת הנכס על ידי עו"ד יעקב אבימור, לא היה מודע למצבה המשפטי של החברה ולא ידע כי זכויות הנכס של החברה טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין. עוד, לא ידע כי החברה צברה חובות בגין אגרות מידי שנה. נטען כי כיום, ולאחר פטירת עו"ד אבימור, מבקש המבקש להשלים את הרישום על שמו בלשכת רישום המקרקעין, עקב התרשלותו של עו"ד אבימור ואין כל התעשרות או שינוי כלכלי מצד המבקש בפעולה זו. נטען כי המדובר בפעולה פורמלית בלבד.
4. בתגובת המשיב נטען, כי החייאה שמטרתה השלמת הסדר רישום זכויות על נכס אצל רשם המקרקעין אינה נופלת בגדר "פעולות שהיא חייבת לבצען על פי הדין ולא לשם המשך פעילות" כנדרש בסעיף 5(ד) לתקנות, אלא בפעולה לשם רווח אישי לבעלי מניותיה ולכן המבקש אינו זכאי לפטור המוענק מכוח תקנה זו. (ה"פ (מחוזי ת"א) 4100-07-13 בנימין קריתי נ' משרד המשפטים/אגף רשם החברות (21.10.13) (להלן: "עניין קריתי"); ה"פ (מחוזי ת"א) 24968-12-13 כרמלה שיף נ' משרד המשפטים/אגף רשם החברות (16.2.14)).
5. עוד נטען, כי המבקש הוא בעל המניות בחברה וכי כאשר בעל מניות מבקש להחיות את החברה הוא הנושא באחריות לעמוד בחיובי החברה לשלם את חוב האגרות (ה"פ (מחוזי ת"א) אברהם לסט נ' רשם החברות (21.11.12)). נטען, כי מכתבי אזהרה והתראה נשלחו ע"י המשיב לחברה, לפני מחיקת החברה בשנת 1991 (צורף כנספח א' לתגובה). אשר לטענת להעדר שירות או להתיישנות החוב הפנה המשיב להלכה כפי שנקבעה גם בה"פ (ת"א) 63185-03-15 יצחק ברלינר נ' רשם החברות (8.11.15) שם נקבע כי "אין המבקש יכול לאחוז במקל משתי קצוותיו. מחד, להזניח את ענייניו משך שנים ארוכות, להותיר את החברה מחוקה וכפועל יוצא לא לשלם אגרות כאשר בידיו השליטה לנקוט בהליך החייאת חברה ומאידך, לטעון להתיישנות ולקבל פטור מתשלום האגרות בכל אותה תקופה או הפחתה של חוב האגרות בשל טענת התיישנות" (פס' 16). לפיכך, מתנגד המשיב לבקשה ועומד על כך שתנאי להחייאת החברה יהיה, בין היתר, תשלום מראש של חוב האגרות במלואו.
דיון והכרעה
6. בסעיף 5 לתקנות ובסעיף 9 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, נקבע כי כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. גם חברה שאיננה פעילה או חברה בהליכי פירוק (כל עוד איננה מחוסלת), אמורה להמשיך ולשלם אגרת רשם החברות.
7. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, אני מקבלת עמדת המשיב לפיה על המבקש לשלם מלוא חוב האגרות, בהמשך ליתר התנאים שפורטו בתגובת המשיב מיום 3.10.21 בבקשה להחייאת החברה.
8. סעיף 369 לפקודת החברות עוסק בביטול מחיקת חברה וקובע כך:
"חברה או אחד מחבריה או מנושיה שראו עצמם מקופחים ממחיקת שמה של החברה, ובית המשפט, על פי בקשת אחד מאלה שהוגשה תוך עשרים שנים מיום פרסום ההודעה על המחיקה ברשומות, שוכנע שהחברה המשיכה בעסקיה או היתה מופעלת בעת שנמחק שמה, או שראה מטעם אחר שמן הצדק הוא להחזיר את שמה לפנקס — רשאי בית המשפט להורות בצו ששמה יוחזר לפנקס, ומשהוגש לרשם העתק מאושר של הצו יראו את החברה כאילו המשיכה בעסקיה וכאילו לא נמחק שמה; ורשאי בית המשפט ליתן באותו צו כל הנחיה והוראה שיראה לצודק, כדי להעמיד את החברה וכל אדם אחר במצב קרוב ככל האפשר למצב שהיו בו אילולא נמחקה החברה."
11. תקנה 5א(ד) לתקנות קובעת כי בנסיבות מסוימות, כאשר ההחייאה נדרשת לשם ביצוע פעולות שחובה לבצען על פי דין, תהיה פטורה חברה שמחיקתה בוטלה מתשלום אגרה בגין תקופת המחיקה .
12. בבוא בית משפט לשקול חיוב באגרות לחברה שהוחייתה עליו להיזהר ולא להעדיף את מי שהתרשל והזניח ענייניו במשך שנים ארוכות על פני מי שפעל כדין ושילם אגרה במשך כל אותן שנים. מנגד, ישנם שיקולים אשר תומכים במתן פטור מתשלום רטרואקטיבי של אגרה עבור השנים בהן לא הייתה החברה פעילה וביניהם: עשיית עושר ולא במשפט, זאת בעיקר כאשר החייאת החברה נחוצה לשם פעולה פורמלית בלבד. שיקולים נוספים שעל בית המשפט לשקול הם האם מדובר בבקשה להחייאת חברה כדי שתשוב לפעילות או שמא בעניין פורמלי הקשור לפירוקה אשר עשוי היה להסתיים בנסיבות רגילות לפני שנים רבות; מי הוא מבקש ההחייאה ועד כמה הובילה התרשלותו למצב הנוכחי; עד כמה עשויות דרישות הרשם להקשות או למנוע את החייאת החברה; האם קיימות חלופות אחרות בפני המבקש. (בש"א (ת"א) 12334/01 ורשבסקי מרים נ' חברת חלקה 143 בגוש 6122 בע"מ ((22.8.2001)); הפ (ת"א) 42173-11-14 שלומי אבידר נ' רשם החברות-משרד המשפטים (8.4.15)).
ומן הכלל אל הפרט,
13. במקרה שלפני, טוען המבקש כי מטרת ביטול המחיקה והחייאת החברה היא לשם רישום הדירה על שמה של החברה ולאחר מכן, מכירתה לצד ג'. היינו, אין המדובר בפעולה שהחברה "חייבת לבצע לפי דין" כנדרש בסעיף 5א(ד) לתקנות - אלא בפעולה לשם הפקת רווח אישי לבעל מניותיה – הוא המבקש. בנסיבות אלו, מקובלת עלי עמדת המשיב, כי המבקש אינו זכאי לפטור המוענק מכח התקנות ( עניין קריתי").
14. זאת ועוד, אין המבקש יכול להבנות מטענתו לפיה ההחייאה נדרשת רק לשם פירוק החברה והעברת הזכות במקרקעין ולא לשם פעילות. בהקשר זה אפנה להחלטת כב' הש' ורדה אלשיך (בדימוס) אשר צוטטה ע"י המשיב בעניין קריתי:
"יובהר, כי חדשות לבקרים מוגשות בקשות שונות להחייאת חברות מחוקות, אשר במסגרתן נטענת הטענה כי מטרת החייאת החברה היא חיסולה ואין מדובר בהחייאה לצורכי המשך פעילות. טוב יעשו המבקשים להיבנות מטענה זו, אם יעלו אותה באופן מושכל. כפי שכבר נאמר לא אחת על ידי בית משפט זה, כי בראשית שנותיה המוקדמות של המדינה, הוקמו חברות לצורכי בעלות במקרקעין משיקולי מס שונים. בעלי הנכסים זכו ליהנות מהטבות מס כאלו ואחרות, כך שהחברה איננה אלא כסות לבעלות אמיתית של המחזיקים בנכס. במצב דברים זה, שומה על המבקשים להחיות חברות כגון אלו, אם ייתנו דעתם לעובדה, כי לצד ההיתרונות הגלומים בהתאגדות כחברת בעלוּת במקרקעין, ישנם אף ישנם חובות בצידם, כגון תשלום אגרה למשיב."
15. בהיות המבקש בעל מניות בחברה, ברי כי התנהלותו בזמן אמת יכולה הייתה למנוע המצב כאן, לו הבקשה לפירוק הייתה מוגשת בעוד שהחברה פעילה. נימוק נוסף המטה את הכף לבקשה לפטור מאגרה - לדחייה. זאת ועוד, בהיות המבקש דירקטור בחברה, אין בידי לקבל הטענה כי הינו אדם פרטי ולא איש עסקים ולפיכך לא היה מודע להתנהלות ב"כ דאז, לאי הרישום של הדירה על שם החברה וכן לצבירת החובות השנתיים. הודעת על המחדלים ועל ה חוב שנצבר נשלחו לחברה (אישורים צורפו לתגובת המשיב) וחזקה על המבקש כי קיבל את ההודעות שצורפו כאמור. העובדה כי יוצג על ידי עו"ד אבימור ז"ל, אין בה להצדיק את המחדלים שצברה החברה לרבות חובות. עוד, בנסיבות העניין ובעת שהמבקש עתיד ליהנות מפירות החייאת החברה, עליו להתכבד ולשלם את האגרות שהן נגזרת מהבקשה.
16. מכל המקובץ לעיל, בעת שדחיתי את הבקשה לפטור מתשלום אגרה, על המבקש למלא אחר יתר התנאים כפי שפורטו בתגובת המשיב מיום 3.10.21. המועד לקיום כל התנאים חלף ונכון היה להורות על מחיקת הבקשה. ברם, לאור המחלוקת הכנה בשאלת תשלום האגרה, ניתנת אורכה נוספת לביצוע האמור לרבות תשלום האגרה וזאת בתוך 60 יום מהיום.
17. הבקשה איפוא נדחית. הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ ישולמו על ידי המבקש בתוך 30 יום מהיום ויהוו גם הם תנאי נוסף להחייאת החברה.
תז"פ ליום 6.3.22.

ניתנה היום, כ"ט טבת תשפ"ב, 02 ינואר 2022, בסמכותי כרשמת, בהעדר הצדדים.

סיגל רסלר זכאי