אפיק משפטי 258 06.06.2018

אפיק משפטי 258 06.06.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

16 אפריל 2018

ניתן להכיר בנאמנות במניות אף אם זו לא נרשמה במרשם בעלי המניות

אדם החזיק במניה בחברה עבור אדם אחר אך נרשם כבעל מניות במרשם בעלי המניות ולא כנאמן. כשביקש לעיין במסמכי החברה סורב הואיל ואינו בעל המניות האמיתי...

27 מאי 2018

הסכם שנעשה עבור חברה בהקמה יחייב אם החברה אשררה אותו לאחר הקמתה

אדם רכש קרקע בשם חברה שהקים רק כשלושה שבועות לאחר מכן ואשר אימצה את ההסכם לאחר הקמתה.  לאחר מספר ימים המוכר חזר בו מהסכמתו ומכר את קרקע לאחר...

24 אפריל 2018

תשלום לעובד שעתי יבוצע בסוף החודש גם אם תחשיב השעות נעשה באופן שלא תואם חודש הקאלנדרי

חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה, אשר מועסקים על בסיס שעה ואשר מדווחים על שעות בכל חודש עד ה-19 לחודש וקיבלו את שכרם רק בתחילת החודש הבא – כך, שכר 19 ינואר עד 18 פברואר משולם רק בתחילת חודש מרץ במקום ששכר חלק החודש של ינואר ישולם עד 9 פברואר...

17 מאי 2018

הטלת עיקול בגין חוב שנוי במחלוקת מהווה פרסום לשון הרע

תאגיד מים עירוני הטיל עיקולים על חשבונות הבנק של חברה לייזום ופיתוח בניה בנדל"ן בגין חוב מים, למרות שהחוב היה שנוי במחלוקת...

11 מאי 2018

מסירת דירה חדשה מקבלן לא תידחה אוטומטית בשל שינויי הרוכשים גם אם כך נרשם בהסכם

קבלן החתים רוכשי דירה חדשה על הסכם לפיו מכיוון שהם מבקשים לערוך שינויים (בדירה שטרם נבנתה), יכול ומועד המסירה הקבוע בחוזה ידחה ב-60 יום. מסיבות שאינן קשורות לשינויי הדיירים נדחתה מסירת הדירה והקבלן סירב לשלם פיצוי בגין העיכוב במסירה...

08 מאי 2018

הצעה במכרז הכוללת הסתייגויות פוגעת משמעותית בעקרון השוויון ודינה להיפסל

מתמודד במכרז הגיש עם ההצעה מכתב הסתייגויות שמשנה בצורה משמעותית את תנאי המכרז אך זכה במכרז למרות זאת...

שיתוף