עדכוני חקיקה ופסיקה

גם בהתקיים מנגנון בוררות בסכסוכי בעלי מניות סכסוך הנוגע להתנהלות החברה אינו כלול בכך

26 אפריל 2020
הדפסה

הסכם בעלי מניות בחברה המנהלת מתחם אירועים קבע מנגנון בוררות בסכסוכים בין הצדדים ומנגנון הערכות שווי במקרה שאחד הצדדים מבקש לרכוש את מניות הצד השני בהתאם לזכותו על פי אותו הסכם. אחד הצדדים ביקש לרכוש את מניות הצד השני אך הוא ביקש למנות בורר בטענה ששווי החברה לא משקף את שוויה האמיתי בשל התנהלות לא ראויה של החברה לרבות הסתרת רווחים, נישול הדירקטור מטעם בעל המניות, כשלים בתשלומים לספקים ועוד.
בית המשפט העליון קבע שאין מקום למנות בורר. בעניין בו הוסכם מראש על ידי הצדדים כי במקרה של סכסוך העניין יידון בהליך בוררות, רשאי בית המשפט למנות בורר אם לא נתמנה בורר לפי ההסכם, אך זאת רק אם מינוי הבורר יממש את כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם ויש לשקול גם שיקולים של האינטרס הציבורי הרחב, כגון החשיבות הציבורית בבירור הסכסוך בין כותלי בית משפט. כאן קיים מנגנון הערכת שווי למקרה של רכישת מניות צד אחד על ידי האחר ועל כן מינוי בורר יחתור תחת כוונת הצדדים וכל ויכוח לגבי אופן הפעלת מנגנון הערכת השווי אינו מקום לבוררות. החברה אינה צד להסכם הבוררות בהסכם בעלי המניות ופגמים בדבר התנהלות החברה מקומם בהליכים נגד החברה ונושאי המשרה בה במסגרת הפרוצדורה המתאימה לכך.