עדכוני חקיקה ופסיקה

הפרת הסכם העסקה, לרבות גניבת סודות מסחריים, מהווה עילה לשלילת זכאותו לאופציות במניות

13 אוגוסט 2020
הדפסה

עובד התפטר ולקח עימו ממקום העבודה את המחשב הנייד השייך למקום העבודה והחומר שעליו. לפני החזרת הציוד לחברה, ביצע העובד העתקה של החומר שהיה על המחשב למדיה חיצונית ופירמט את המחשב. כתוצאה מהתנהלות זו, פיטרה החברה את העובד וביטלה את האופציות שקיבל.
בית הדין קבע, כי התנהלותו של העובד מהווה הפרה של הסכם העבודה, העולה כדי גניבת סוד מסחרי, מבטלת את זכאותו לאופציות למניות החברה ומעניקה לחברה זכות לפיצוי. סוד מסחרי הינו כל מידע עסקי שאינו נחלת רבים, שאינו ניתן לגילוי כדין בנקל, ושסודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי ובלבד שהבעלים נקט אמצעים סבירים לשמור עליו. כך, מידע הנמצא על מחשב עבודה, לרבות קוד, תוכנות, אי מיילים וכדומה, עשויה להיחשב כסוד מסחרי של המעסיק. לא נדרש שהעובד עשה שימוש במידע ודי שהעובד מחזיק במידע המהווה סוד מסחרי ללא הסכמת החברה. בנוסף, כאשר עובד מפר את הסכם ההעסקה שלו ומבצע גניבה של סוד מסחרי של מעבידו, הרי שפיטוריו על ידי החברה הם בשל הפרת הסכם מצד העובד, ושוללים את זכותו לממש את האופציות בחברה בהתאם להסכם האופציות.