עדכוני חקיקה ופסיקה

בהיתמחרות בין בעלי מניות בעת הפרדת כוחות בתאגיד בשל קיפוח תינתן עדיפות לצד שקופח

02 אוגוסט 2020
הדפסה

בסכסוך משפחתי בין אחים לגבי נכסי המשפחה נקבע שיש לפרק את השיתוף בנכסים לאחר שאחד מהם קיפח את זכויות השני. עם זאת, האחים לא הצליחו להגיע להסכמה על דרך פירוק השיתוף באשר כל אחד מהם דרש לרכוש את הנכסים מהשני בשל זיקתו המיוחדת לעסק המשפחתי.
בית המשפט קבע, כי יש לבצע את הפרדת הכוחות תוך ביצוע התמחרות פתוחה, תוך מתן עדיפות לצד שזכויותיו קופחו. בקביעת המנגנון להפרדת כוחות, ניתן לשקול מגוון רחב של שיקולים, לרבות שיקולי צדק ותום לב, ניקיון הכפיים של כל אחד מהצדדים בפעילותו בעסק, שיעור אחזקות כל אחד מהצדדים, קיפוח של אחד מהצדדים ומידתו, זיקתו המיוחדת של כל אחד מהצדדים לעסק, נכונות כל צד להביא לפתרון הסכסוך בדרכי שלום ועוד. כך למשל, כאשר לאחד הצדדים זיקה מיוחדת לעסק, לדוגמא צד אשר עובד בעסק או כאשר מדובר בעסק משפחתי, הפתרון המתאים להפרדת הכוחות הינו פעמים רבות, רכישה כפויה לטובת מי שיש לו זיקה חזקה יותר לעסק. לחילופין, כאשר אחד מהצדדים פעל באופן אשר הביא את האחרים לאובדן אמון ביכולתו להמשיך ולהחזיק בחלקו מהתאגיד, כמו במקרה של קיפוח, הפתרון הוא לחייב את הצד המקפח לרכוש את חלקו של הצד המקופח בהתאם להערכת שווי בלי תלויה ובכך לתקן את הקיפוח. אולם, כאשר לשני צדדים זיקה לעסק אשר אינה רק כספית, והצד המקופח אינו מעוניין למכור את נכסיו - לא ניתן לכפות זאת. על כן, במקרה בו ניתן להראות כי שני הצדדים הם בעלי מעורבות משמעותית בניהול העסק, וקיימת היסטוריה של קיפוח אחד מהם, יש מקום להעדיף מנגנון אשר מאפשר לכל אחד מהצדדים הזדמנות שווה לרכוש את מניות האחר בדרך של התמחרות תוך מתן זכות ראשונים לרכישת הנכסים על ידי הצד שקופח.