עדכוני חקיקה ופסיקה

העדר הוראה מפורשת אין לייחס ניסיון בעל המניות לחברה חדשה שהוקמה לצורך השתתפות במכרז

27 אוגוסט 2020
הדפסה

במכרז לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנון חוף, זכתה חברה שהתאגדה סמוך למועד הגשת ההצעה במכרז בהסתמך על ניסיון של אחד מבעלי מניותיה.
בית המשפט קבע, כי יש לפסול את הצעת החברה הזוכה בשל אי עמידתה בדרישת הניסיון המהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. תנאי סף הוא "כרטיס הכניסה" למכרז. אי עמידה בתנאי הסף מהווה כשלעצמה פגם מהותי, ללא קשר למהות תנאי הסף. כאן, תנאי הסף דרשו כי למציע יהיה ניסיון של שנתיים, אך מי שהיה בעל הניסיון היה בעל המניות בחברה ולא המציע (החברה שרק הוקמה). בעל המניות לא פנה לבקש הבהרה בעניין וזאת למרות סעיפים במסמכי המכרז אשר מעידים כי זהות המציע אינה עניין טכני או פורמלי. לכן, יש לפסול את החברה הזוכה תוך היצמדות ללשון המכרז ושמירה על אמון הציבור בהליך המכרזי.