עדכוני חקיקה ופסיקה

מכרז בו נקבעו אמות המידה לראשונה עם פתיחת ההצעות במכרז הוא מכרז פסול

13 ספטמבר 2020
הדפסה

מועצה מקומית פרסמה מכרז להפעלת מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מגבלות אך רק לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז נקבעו לראשונה קריטריונים לקביעת הניקוד של כל הצעה תוך סטיה מתנאי המכרז.
בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי המכרז הוא מכרז פסול ודינו להתבטל. עקרון השוויון הוא מנשמת אפו של המכרז ויש להחילו גם כלפי משתתפים פוטנציאלים. כאן, ועדת המשנה של ועדת המכרזים בחרה לשנות את שיטת הניקוד והוסיפה כ-18 קריטריונים חדשים לראשונה לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובניסוח עמום ומעורפל. מצב זה מאפשר התאמת הקריטריונים החדשים למציע אותו רוצה הרשות לראות כזוכה וגם עלולה לאפשר למציע להתאים הצעתו בדיעבד לקריטריונים על פיהם עומדים לבחון אותו. כך או כך, מדובר בהתנהלות פסולה הפוגעת אנושות בעקרון השוויון ומחייבת פסילת המכרז.