עדכוני חקיקה ופסיקה

חברה בהליכי פירוק המגישה תביעה נדרשת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע

05 נובמבר 2020
הדפסה

מפרקיה של אופיס דיפו (ישראל) בע"מ הגישו תביעה בגובה 50 מיליון ש"ח כנגד חלק מנושאי המשרה בחברה.
בית המשפט קבע שעל החברה להפקיד ערובה בגובה 200,000 ש"ח, משום שהעובדה שהמדובר בחברה בפירוק יש בה כדי להשפיע על גובה הערובה, אך לא על הצורך בהפקדתה. החוק הישראלי קובע חזקה לפיה על חברה להפקיד ערובה כאשר מוגשת בקשה לכך, אלא אם הראתה יכולת כלכלית או נסיבות אחרות המצדיקות פטור מהפקדת הערובה. בנוסף, גם סיכויי התביעה עשויים להיבחן, אך רק כאשר אלה גבוהים מאוד או קלושים מאוד. רק לאחר שנקבע כי על חברה להפקיד ערובה, ייקבע גובה ערובה מידתי, תוך איזון האינטרסים של שני הצדדים, לרבות, כאן, אינטרס המפרקים להשיא ערך לנושי החברה. כאן, מצבה הכלכלי של החברה, מורכבות ההליך המשפטי וסכום התביעה מצביעים על הצורך בהפקדת ערובה. אולם, בשל הצורך בשימור אינטרס המפרקים, סכום הערובה נקבע על סכום נמוך ממה שבדרך כלל היה נדרש במקרה כזה.