עדכוני חקיקה ופסיקה

ניתן להכשיר פגם טכני בערבות גם אם אינה תואמת את הנוסח שצורף למסמכי המכרז

15 אוקטובר 2020
הדפסה

ועדת מכרזים של משרד החינוך פסלה הצעה מכיוון שנוסח הערבות אינו תואם את הנוסח שצורף למסמכי המכרז.
בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי הפגם שנפל בערבות הוא טכני ואינו מצדיק פסילת ההצעה. פגם בערבות יביא, ככלל, לפסילת הצעה שהוגשה במסגרת מכרז וזאת מתוך רצון לשמור על עקרון השוויון. רק במקרים חריגים ביותר ניתן להכשיר את הפגם וזאת אם הטעות נעשית בהיסח דעת ובתום לב, כשהיא נלמדת מהערבות עצמה (כגון: טעות סופר או השמטה מקרית) ובתנאי שוועדת המכרזים יכולה לעמוד על כוונתו המדויקת של השוגה וכשאין בטעות ובתיקונה כדי להקנות למציע יתרון הפוגע בעקרון השוויון. כאן, נוסח הערבות שהוגש למכרז לא כלל את מספר הטלפון ומספר הפקס של הבנק כפי שנדרש בנוסח הערבות שצורף למכרז. מאחר ומדובר בהשמטה טכנית שנעשתה בתום לב ושאינה גורעת מתוקף הערבות, תנאיה או מאפשרות מימושה, הרי שאין גם כל חשש לפגיעה בשוויון. לכן, יש לבטל החלטת ועדת המכרזים המבטלת את ההצעה.