עדכוני חקיקה ופסיקה

מציע אינו רשאי לתקוף הוראות המכרז לאחר שהגיש את הצעתו למכרז

19 מאי 2021
הדפסה

חברה ניגשה למכרז מורכב ורחב היקף הנוגע, בין היתר, לתכנון והקמה של קווי הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב ולאחר כשמונה חודשים ממועד הגשת ההצעה ומשהתברר כי לא זכתה במכרז טענה, כי הוראת הבהרה שהסדירה השתתפות של מציעות אחרות במכרז אינה סבירה ויש לפסול את ההצעות הזוכות בגין כך.

בית המשפט דחה את העתירה. משתתף במכרז אינו רשאי להשיג על תנאי במכרז בדיעבד ולאחר חודשים רבים הואיל ויש להשיג על תנאי המכרז במועד מוקדם ככל הניתן וללא שיהוי, ביחוד כאשר המשיג שותק בזמן שהגיש את הצעתו ובכך מסכים להוראות המכרז. כאן, עורך המכרז פרסם הודעת הבהרה הכוללת מתווה הקובע את האופן שבו מציעות שעמדו בפני מיזוג יוכלו להגיש את הצעתן. עם זאת, לאחר שהתקבלו תוצאות המכרז, כשמונה חודשים לאחר שפורסם המתווה וארבעה חודשים ממועד הגשת ההצעות, העלה המציע הסתייגויות שונות ביחס להוראות המתווה. תקיפת המתווה נעשתה באיחור רב והייתה בניגוד להצהרת המציע כי הוא מסכים לכל תנאי המכרז ללא כל הסתייגות ולכן העתירה נדחתה.