עדכוני חקיקה ופסיקה

ועדת מכרזים רשאית לפסול השתתפות מציע במכרז בשל חשד לפלילים גם אם התיק הפלילי נגנז

06 יולי 2021
הדפסה

ועדת המכרזים של משרד הבריאות קבעה כי מציע לא יוכל לגשת למכרזים עתידיים אלא בכפוף לבחינה פרטנית, וזאת בעקבות הצגת מסמך לא אותנטי, ועל אף שהתיק הפלילי שנפתח בנושא נגנז מבלי להגיש כתב אישום כנגדו.

בית המשפט קבע, כי ועדת המכרזים רשאית להתנות השתתפות עתידית של משתתף במכרז בבחינה פרטנית גם אם בשל החשש לפלילים לא הוגש כתב אישום. בבואה של רשות לבחון את ההצעות במכרז, היא רשאית לשקול שיקולים של פגיעה בטוהר מידות, חוסר מהימנות או חוסר אמינות של מציע ולבחון השתתפות מציע במכרז באופן פרטני. כאן, המציע הגיש מסמכים לא אותנטיים ולכן, למרות שהתיק המשטרתי נגנז ללא הגשת כתב אישום, ועדת המכרזים רשאית להתנות השתתפות עתידית של המציע בבחינה פרטנית.