עדכוני חקיקה ופסיקה

כתבי ויתור שהוחתמו על ידי הקבלן כתנאי לקבלת פיצוי חלקי בשל איחור במסירת הדירה אינם תקפים

30 יוני 2021
הדפסה

קבלן איחר במסירת דירות והתנה תשלום פיצוי חלקי לרוכשים ומסירת הדירה בחתימה על כתב ויתור כי אין להם יותר טענות כלפי הקבלן בקשר עם איחור במסירת הדירה.

בית המשפט קבע כי אין לכתבי הויתור תוקף חוקי ורוכשי הדירה זכאים ליתר הפיצוי המגיע להם לפי החוק. עסקה לרכישת דירה היא העסקה היקרה והמשמעותית ביותר שעושה אדם במהלך חייו וקיים פער כוחות מובהק בין הקבלן המנוסה לבין הרוכש הדורש הגנה מיוחדת על רוכשי הדירות. בהתאם לחוק, איחור במסירת הדירה לרוכש מעבר לשישים ימים מתום מועד המסירה הקבוע בחוזה מזכה את הרוכש בפיצוי, ללא צורך בהוכחת נזק, בסכום שהוא לא פחות מאשר פי 1.5 מדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה עד תקופה של שמונה חודשי איחור והחל מהחודש התשיעי פי 1.25. כאן הקבלן איחר במסירת הדירות לרוכשים באופן שהסב להם מצוקה אישית וכלכלית כתוצאה מכך. 26 רוכשי דירות נדחקו לפינה ונדרשו לחתום על כתב ויתור במעמד מסירת הדירה אשר גם היה תנאי לקבלת פיצוי חלקי בלבד שאינו משקף את הפיצוי להם הם זכאים על פי חוק. כתבי הוויתור אינם משקפים הסכמה מרצון חופשי והחתימה עליהם הייתה ללא ברירה אמיתית ולכן בטלים. מכל מקום גם אם הייתה קיימת הסכמה אין תוקף לכתבי הוויתור הן משום שהחוק גובר והן משום שמדובר בתנאי מקפח שאינו חוקי. לכן, הרוכשים זכאים לפיצוי בהתאם לשיעור הקבוע בחוק.