עדכוני חקיקה ופסיקה

אי מסירת מידע ומסמכים אודות החברה לבעל מניות לא תיחשב לקיפוח המיעוט

08 יולי 2021
הדפסה

בעל מניות ודירקטור לשעבר בחברה, שפרש מתפקידו ככזה לפני למעלה מעשור, טען לקיפוח על ידי בעלי המניות האחרים משום שסורב לקבל מידע פיננסי אודות החברה או להשתתף בהחלטות החברה.

בית המשפט קבע, כי משבעל המניות חדל מלהיות דירקטור בחברה, הוא אינו זכאי עוד לקבלת המסמכים. קיפוח יכול להתרחש מקום בו חברה מתנהלת תוך חלוקת משאבים בלתי הוגנת בין בעל מניותיה או תוך פגיעה בציפיות הלגיטימיות שלהם. אף על פי כן, זכות בעל מניות לקבלת מידע ומסמכים מוגבלת על פי דין ומצומצמת מזכותו של דירקטור, וככלל, אי מסירת מסמכים כאמור לבעל מניות לא תיחשב כקיפוח. כאן, משעה שבעל המניות בחר לוותר על זכויותיו כדירקטור, ציפיותיו להיות שותף בהחלטות החברה או להמצאת מסמכים ומידע שוטפים, צומצמו במידה ניכרת. לפיכך, אי שיתופו בהחלטות ואי מסירת מסמכים כאמור אינה עולה כדי קיפוח.