עדכוני חקיקה ופסיקה

לעתים עשוי נושא משרה להיות חב חובות אמון כלפי בעלי המניות ולא רק כלפי החברה

16 אוגוסט 2021
הדפסה

נושא משרה בחברה, התקשר בהסכמים פסולים עם משקיעה פוטנציאלית שהבטיחה לנושא המשרה הטבות משמעותיות תוך שהסתיר עובדה זו מהחברה וניצל את מעמדו בחברה, ובמקביל חיבל במשא ומתן עם משקיעה אחרת.

בית המשפט קבע, כי על אף שנושא המשרה הפר את חובת האמון, בעלי המניות אינם זכאים לפיצוי כספי. נושא משרה בחברה חב חובות אמון לחברה אך בהתקיים מערכת יחסים מיוחדת בין נושא משרה לבין בעלי המניות בחברה, נושא המשרה עשוי לחוב בחובות אמון כלפי בעלי המניות בחברה, בפרט כאשר נושא המשרה מייעץ לבעל המניות; על הפרק זכויות קנייניות של בעלי המניות; והמדובר בחברה פרטית קטנה, אך גם זאת בכפוף להבטחת טובת החברה. אמנם הפרת חובת אמון כאמור אינה דורשת קיומו של נזק, אך על מנת לזכות בסעד כספי, יש צורך הן בנזק והן בקשר סיבתי בין הפרת חובת האמון לבין הנזק. כאן, על אף שנושא המשרה הפר את חובת האמון כלפי בעלי המניות, שזכויותיהם הקנייניות של בחברה היו מונחות על הכף, ובידיו של נושא המשרה היה הכוח להשפיע עליהן, תוך שהסתיר את ההטבות שהובטחו לו על ידי המשקיעה האחרת, עצם ההתקשרות לא גרמה לבעלי המניות נזק, ואף היטיבה עם החברה יותר מהעסקה האחרת. לפיכך, בעלי המניות לא זכאים לפיצוי כספי.