עדכוני חקיקה ופסיקה

חברה זרה שהיא בישראל מונופול המשפיע על השוק עשויה להיות כפופה לכללי איסור תחרות ישראליים

21 אוגוסט 2021
הדפסה

תביעה ייצוגית הוגשה בישראל נגד Qualcomm - חברה אמריקאית שמקום מושבה בסן דייגו ועוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של רכיבים המשמשים לתקשורת אלקטרונית – וזאת בגין ניצול כוחה המונופוליסטי באופן הפוגע בתחרות וגורם להעלאת מחירי הטלפונים הסלולריים ברחבי העולם, ובישראל בפרט.

בית המשפט סירב לדחות את התביעה על הסף בהעדר סמכות לבית משפט בישראל וקבע, כי מאחר ולחברה הזרה השפעה על מחירי השוק בישראל, היא כפופה לכללי ההגבלים העסקיים הישראליים. מונופול הוא אדם או חברה שחלקם בכלל האספקה של נכסים או בכלל רכישתם, בכלל מתן שירותים או בכלל רכישתם, עולה על 50% מהשוק הרלוונטי, או אדם או חברה המחזיקים כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם. החוק הישראלי מטיל על מונופול שתי מגבלות עיקריות: איסור לסרב לספק את המוצר המונופוליסטי מטעמים בלתי סבירים; ואיסור ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה באופן העשוי לפגוע בציבור או בתחרות. כללי ההגבלים העסקיים חלים גם על חברה שאינה מאוגדת בישראל אם לפעילות החברה יש השפעה ישירה, מהותית ומכוונת על התחרות בישראל. כאן, הגם שהחברה מאוגדת מחוץ לישראל, היא מהווה מונופול בישראל בתחום התקשורת, ומאחר ויש לה השפעה ישירה, מהותית ומכוונת על השוק הישראלי, היא כפופה למגבלות בחוק הישראלי ועל כן הבקשה לתביעה הייצוגית תידון בישראל.