עדכוני חקיקה ופסיקה

חברה המגישה תביעה נגדית אינה פטורה מהחובה להפקיד ערובה כדי להבטיח הוצאות הצד שכנגד

20 ספטמבר 2021
הדפסה

חברה אשר נגדה הוגשה תביעה הגישה תביעה נגדית.

בית המשפט קבע שכתנאי לניהול התביעה הנגדית על החברה להפקיד ערובה בסכום של 200,000 ₪ להבטחת הוצאות הצד השני. על פי הדין חיוב תובעת, שהיא חברה בעירבון מוגבל, להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של הנתבע הוא הכלל. עם זאת, בית המשפט רשאי לפטור את החברה מהפקדת ערובה, באחד משני המקרים: א. בהתקיימן של נסיבות המצדיקות את ההימנעות מהחיוב בהפקדה; או ב. בנסיבות שבהן הוכיחה החברה את יכולתה לעמוד בתשלום ההוצאות ככל שהתביעה תידחה והיא תחויב בהוצאותיו של הנתבע, כאשר הנטל להוכחת החריגים מוטל על החברה המבקשת את הפטור מהפקדת הערובה. כאן, למרות שהחברה הגישה תביעה נגדית, היא נתבעה בסכום של 30,000,000 ש"ח כאשר ההליך צפוי להיות ארוך. בנוסף, התעורר ספק אם החברה תוכל לעמוד בהוצאות וזאת למרות שהחברה צירפה בין היתר מכתב מרואה החשבון כי תוכל לשאת בהוצאות של מיליון ש"ח ככל שייפסקו נגדה בסיום ההליך. לכן, אין לחרוג מהכלל ויש לחייב את החברה להפקיד ערובה בסכום של 200,000 ש"ח בלבד.