עדכוני חקיקה ופסיקה

מוכר דירה המסתיר מידע מהותי מהקונה במהלך המשא ומתן נוהג בחוסר תום לב ועליו לפצות את הקונה

04 נובמבר 2021
הדפסה

רוכש דירה דרש לקבל פיצוי מהמוכרת מכיוון שלא סיפרה לו על פגמים נסתרים מהותיים בדירה ובכלל זה תלונות השכנים על נזקי רטיבות ונזילות שמקורם בליקויים במערכת האינסטלציה של הדירה.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי יש לפצות את הקונה בגין אי גילוי הפגמים הנסתרים בדירה במהלך המשא ומתן. על צדדים לנהוג בתום לב גם בשלב של ניהול משא ומתן לקראת החוזה. משכך, חלה על המוכר חובת גילוי, שהיקפו אינו ניתן להגדרה והוא תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה. קיומם של ליקויי רטיבות ונזילות במבנה הוא נתון חשוב, שנלקח בחשבון בעת קבלת החלטה בדבר רכישת מבנה ואמור להיות משוקלל גם במחיר הממכר. כאן, בעיות הרטיבות והנזילות היו קיימות במועד חתימת ההסכם והמוכרת ידעה על תלונות השכנים עוד לפני מכירת הדירה משום שנשלח אליה מכתב התראה בנושא. למרות זאת, המוכרת הצהירה בהסכם כי למיטב ידיעתה "לא קיימים בדירה כל פגם ו/או מום נסתרים" - הצהרה שאינה נכונה. לכן, על המוכרת לפצות את הקונה.