עדכוני חקיקה ופסיקה

נושא משרה שהתחייב בשם החברה לבצע עסקה ללא אישור מוסדות החברה עשוי לחוב באופן אישי

22 פברואר 2022
הדפסה

במסגרת סכסוך בעלי מניות התחייבו חלק מבעלי המניות, בשם החברה, לרכוש את מניות האחרים, אולם מאוחר יותר ניסו לחזור בהם מההצעה בטענה שהחברה אינה סולבנטית עוד.

בית המשפט קבע, כי בעלי המניות, שהם גם דירקטורים, שהתחייבו בשם החברה אחראים אישית לרכוש את המניות במקומה. עסקה של חברה שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי והיא עסקה חריגה טעונה אישור ועדת הביקורת ולאחר מכן אישור הדירקטוריון וככל שמדובר בחברה פרטית ללא ועדת ביקורת, טעונה העסקה אישור הדירקטוריון בלבד אם נושא המשרה אינו דירקטור, ואם נושא המשרה הוא דירקטור גם אישור של האסיפה הכללית. כאן מדובר בעסקה חריגה בחברה פרטית שלדירקטורים בחברה היה עניין אישי לגביה, מכיוון שהם היו חלק מהצדדים לסכסוך בעלי מניות ולכן היא הייתה טעונה אישור של האספה הכללית, אשר לא התקבל ולכן אין לה תוקף משפטי מחייב מבחינת החברה ובעלי המניות אחראים לקיומו באופן אישי.