עדכוני חקיקה ופסיקה

התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניון בית משותף אינה מצריכה הסכמת יתר בעלי הדירות

03 מרץ 2022
הדפסה

בעל דירה בבית משותף ביקש להתקין עמדת טעינה חשמלית לרכב בחנייתו הפרטית ונציגות הבית המשותף הסכימה רק בתנאי שימציא ביטוח צד ג' והתחייבות אישית לשאת בכל נזק שייגרם מעמדת הטעינה החשמלית.

המפקח על רישום מקרקעין קבע, כי נציגות בית משותף לא רשאית לדרוש מבעל דירה התחייבות אישית לשאת בכל נזק כתנאי להתקנת עמדת טעינה חשמלית. כל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף רשאי לעשות בשטח משותף שימוש רגיל וסביר שאינו מונע שימוש דומה על-ידי בעלי הדירות האחרים. התקנת עמדת טעינה חשמלית על גבי עמוד חנייה או קיר המצוי בחנייה, היא בגדר שימוש ברכוש המשותף גם אם מדובר בחניה פרטית. עם זאת, התקנת עמדת טעינה, כשהיא מותקנת כראוי ומחוברת לחשמל הדירתי, אינה מונעת מבעל דירה אחר שימוש דומה ולכן מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף שאינו מצריך קבלת הסכמת יתר בעלי הדירות. נציגות הבית המשותף רשאית להציג כתנאי סביר, כי בעל הדירה המעוניין להתקין עמדת טעינה חשמלית יציג לה פוליסת ביטוח צד שלישי לנזק שעלול להיגרם מעמדת הטעינה, אך היא אינה רשאית לדרוש מבעל דירה, התחייבות אישית לשפות נזק שאינו מכוסה בפוליסה כזו מאחר ודרישה שכזו פוגעת בזכויות הקניין של בעל הדירה לשימוש סביר ברכוש המשותף.