עדכוני חקיקה ופסיקה

כאשר מינוי דירקטוריון בחברה כפוף לפיקוח מינהלי נדרש האישור בכל חידוש של המינוי

19 ספטמבר 2022
הדפסה

דירקטורית בלתי תלויה במגדל חברה לביטוח בע"מ אמורה הייתה לסיים את תקופת כהונתה הראשונה. בטרם סיום כהונתה, המליץ דירקטוריון החברה על מינויה לשתי תקופות כהונה רצופות בנות 3 שנים כל אחת.

בית המשפט קבע, כי העובדה שהחברה אישרה את המינוי אינה מספיקה כדי להאריך את הכהונה ונדרש גם אישור של הממונה מטעם רשות ההון, הביטוח והחיסכון. החוק והכללים על פיו קובעים, כי מינוי דירקטור בלתי תלוי בחברת ביטוח צריך להיות מאושר על ידי הממונה לפני תחילת כל כהונה לשלוש שנים, לרבות במקרה של חידוש של מינוי דירקטור בלתי תלוי על ידי החברה. כאן, מינוי הדירקטורית לכהונה רציפה של שש שנים היא במישור של יחסי הדירקטור והחברה בלבד, אולם אין בו כדי לגרוע ממישור היחסים שבין הממונה מטעם הגוף המפקח לבין המועמד למינוי על ידי בחינת מינויו של דירקטור כל שלוש שנים. לפיכך, אין באישור הדירקטוריון כדי לגרוע מהצורך בהסכמת הממונה להארכת הכהונה לפני כל תקופת כהונה בת שלוש שנים.