עדכוני חקיקה ופסיקה

במכרזים של האיחוד האירופי ניתן לפרסם מידע של מגישות המכרז, כל עוד אין פגיעה בקניין רוחני

17 נובמבר 2022
הדפסה

חברה פולנית שהתמודדה במכרז של רשות המים הפולנית, ביקשה מהרשות לפרסם את פרטי החברות המתחרות אשר הגישו הצעות למכרז, את מסמכי ההגשה ואת פרטי ההצעות המתחרות.

בית המשפט קבע שאפשר לפרסם את פרטי ההצעות. המערכת הרגולטורית באיחוד תומכת בשמירת סודיות ההגשה במכרזים, אולם סודיות זו אינה מוחלטת ויש לאזן אותה בין זכויות המשתתפים במכרז להגן על האינטרסים הכלכליים והקניין הרוחני שלהם, ובין האינטרס הציבורי ועקרון התחרות בשוק המשותף. כך, יש להגביל את הסודיות לסודות מסחר, באופן שאין לפרסם מידע הקשור בצורה ישירה או עקיפה למהות הקניין הרוחני של המגישות האחרות, אולם ניתן לפרסם מידע מנהלי כללי על המשתתפים במכרז. כאן, מכיוון שניתן לפרסם פרטים בלי לפגוע בקניין הרוחני של המגישות האחרות, רשות המים מחויבת לפרסם מידע מנהלי לכל הפחות על המגישות האחרות, וזאת כל עוד אין פגיעה בקניין הרוחני, וכל עוד אין פגיעה כלכלית בחברה מתחרה, חוקי תחרות ואינטרס ציבורי.