עדכוני חקיקה ופסיקה

איחור בביצוע פעולת זוכה במכרז שנגרם בשל מחדליה של הרשות יחשב כפעולה שבוצעה במועד

05 ינואר 2023
הדפסה

רשות מקרקעי ישראל ביטלה זכייה במכרז לרכישת זכויות חכירה במגרש באופקים בשל אי עמידה בהתחייבויות הכספיות במועד שנקצב במכרז.

בית המשפט ביטל את החלטת רשות מקרקעי ישראל וקבע, כי רשות מקרקעי ישראל היא זו שתרמה לעיכוב ואין לייחס את העיכוב לזוכה. איחור בתשלום מצד זוכה במכרז מהווה פגם מהותי בתנאי המכרז, שאינו בר-תיקון מאחר שתיקונו ישנה את תנאי המכרז בדיעבד. החריג האחד והיחיד לכלל האמור הוא כאשר אשם מסוים בגין אי השלמת ההתקשרות במועד הקצוב רובץ גם על הרשות בעלת המכרז. חובת תום-הלב, חלה על הרשות בכל מעשיה, ובמקרים מסוימים ניתן לראות בפעולה מאוחרת של זוכה פעולה שבוצעה במועדה. כאן, המכרז כלל הוראות ובהן התחייבויות הזוכה לשלם את התמורה והוצאות הפיתוח, לרבות מול החברה המפתחת, תוך 90 ימים ממועד הזכייה. החברה היזמית ביקשה לשלם את התמורה הנדרשת, אך רשות מקרקעי ישראל סירבה לקבל את התשלום משום שהמועד חלף. מחדליה של רשות מקרקעי ישראל, שלא היו בשליטת הזוכה, ובהם: אי המצאת החלטת הזכייה במועד; פרסום פרטים לא נכונים של החברה המפתחת שאליה יש לגשת לצורך הסדרת ההתחייבויות; ואי ציון פרטים הנדרשים לערבות הנדרשת, הם שהביאו בפועל לכך שמתוך 90 ימים נותרו לזוכה בפועל פחות מ-30 יום להשלים התחייבויותיה. לכן, נוכח מחדלי רשות מקרקעי יש לראות בפעולה המאוחרת של הזוכה כפעולה שבוצעה במועדה.