עדכוני חקיקה ופסיקה

פגמים שנפלו בכתב הערבות בשל רשלנות מצדיקים פסילת ההצעה

27 ינואר 2015
הדפסה

ועדת המכרזים בחרה כזוכה במכרז מציע אשר הגיש ערבות שבה לא צוין מספר המכרז, חרף דרישתה המפורשת ‏של ועדת המכרזים לציינו. כמו כן, הערבות שהוגשה לא היתה אוטונומית כנדרש ושם המכרז הופיע בכתב ‏הערבות באורח חלקי, הגם שעל פי תנאי המכרז לא חלה חובה לציינו. ‏

בית המשפט קבע כי שלוש מטרות עיקריות מונחות ביסוד ערבות בנקאית במכרז: שמירת השוויון בין ‏המציעים, ציפייה לרצינות ומקצועיות של המשתתפים ושיקולי יעילות.‏ דרך המלך היא הקפדה יתירה ובלתי ‏סלחנית על נוסח כתב הערבות.  אין מדובר בפגמים שמקורם בטעות קולמוס ואף אם ‏אינם נגועים בחוסר תום לב, הרי שדבקו בהם רשלנות ולמצער היסח דעת. לאור מצבור פגמים אלו יש לבטל את בחירת ועדת המכרזים ולפסול את זכיית המציע במכרז.