אפיק משפטי 172 18.02.2015

אפיק משפטי 172 18.02.2015

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

05 ינואר 2015

תניה בחוזה המגבילה רוכש נכס מלעסוק בתחום עיסוק מסויים פוגעת בתחרות ומהווה הסדר כובל

רוכשת של חנות חתמה על הסכם מכר בו התחייבה לא לנהל עסק להכנת מזון מכל סוג שהוא. הרוכשת טוענת כי הגבלה זו אינה חוקית והינה בבחינת הסדר כובל ומשכך אין לאוכפה.  על פי הוראות החוק להגבלים עסקיים הסדר כובל הינו כזה שמגביל בעל עסק באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות אל מול העסקים האחרים.  בית המשפט ציין כי אמנם קיים בחוק סייג הקובע כי ניתן להגביל רוכש זכות במקרקעין מלעשות שימוש בנכס לצרכים מסויימים ...

03 ינואר 2015

דירקטוריון חייב בהפעלת שיקול דעת גם בנושא המוסדר מפורשות בתקנון החברה

הבורסה לניירות ערך התריאה חברה בהליכי כינוס נכסים כי אם לא תענה על הקריטריונים הקבועים בעניין סחירות המניות ברשימה הראשית של הבורסה תועבר בישיבת דירקטוריון שתיקבע בעניין לרשימת השימור. החברה ביקשה לדחות את ישיבת הדירקטוריון של הבורסה עד לאחר השלמת הסדר הנושים החברה אך הבורסה התנגדה בטענה שתקנון הבורסה מורה לדירקטוריון הבורסה מתי יש להעביר חברה לרשימת שימור ולא קיים שיקול דעת...

10 פברואר 2015

התראה על ביטול הסכם דורשת הודעה זמן סביר מראש

חברה בעלת זיכיון בלעדי להפצת מוצרי צריכה בתחום האלקטרוניקה של חברה סינית התקשרה עם חברה ישראלית בעלת מערך הפצה נרחב שחפצה להיכנס לתחום עיסוק חדש. לאחר החתימה על ההסכם הצדדים הבינו שאינו בר ביצוע והחליטו לשנותו ללא הכר. בתוך כך נכנסו למשא ומתן מתקדם. בד בבד, בעלת הזיכיון שלחה הודעת ביטול מבלי לדרוש ביצוע ההסכם בתנאים החדשים שהוסכמו או השלמת המשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מתוקן.  בית המשפט קבע, כי מי...

25 ינואר 2015

צרכן רשאי לבטל חוזה מתמשך עם נותן שירות ולקבל כספים ששילם מראש בחזרה

צרכן חתם על הסכם מתמשך מול חברה המספקת שירותי החזקה ותיקון של מכשירי חשמל תמורת תשלום מראש.  לימים, הצרכן לא היה שבע רצון מהשירות שקיבל ופנה בכתב לדרגים שונים בחברה בדרישה לבטל את החוזה, אולם מכתביו לא זכו לתגובה.  בית המשפט קבע, כי הצרכן היה זכאי לבטל את ההסכמים ללא כל תנאי ולזכות בהשבת הסכום ששילם מראש בגין חודשים שבהם לא יקבל שירות. מרגע שבוטל ההסכם היה על החברה להשיב לתובע מידית את הסכום שאינו...

15 פברואר 2015

יבואן מקביל של מוצרים מקוריים רשאי להשתמש בסימני המסחר של היצרן בכפוף לחובת הגינות

יבואן ייבא לישראל סחורה מקורית של יצרן מוכר על ידי רכישתה במדינות בהן היא נמכרת במחיר זול משמעותית ועל ידי כך שיווקה בישראל במחיר זול מהמחיר שהיבואן הרשמי מוכר בו. היצרן תבע את אותו יבואן בגין הפרה של זכויות היוצרים על ידי כך שהפעילות השיווקית שביצע בישראל הפרה את הזכויות.   בית המשפט קבע, כי יבוא מקביל מהסוג האמור הינו חוקי, אולם יש לבחון מהן הפעולות המותרות למי שפועל במתכונת של יבוא מקביל ומתי ...

02 פברואר 2015

שימוש ייחודי ברכוש המשותף ייעשה רק בכפוף לתיקון צו רישום הבית המשותף ושינוי התקנון

דיירות בבניין ניכסו לעצמן שטח נוסף על ידי הגדלת היחידה בבנין וזאת על חשבון הרכוש המשותף בבנין...

27 ינואר 2015

פגמים שנפלו בכתב הערבות בשל רשלנות מצדיקים פסילת ההצעה

ועדת המכרזים בחרה כזוכה במכרז מציע אשר הגיש ערבות שבה לא צוין מספר המכרז, חרף דרישתה המפורשת ‏של ועדת המכרזים לציינו. כמו כן, הערבות שהוגשה לא היתה אוטונומית כנדרש ושם המכרז הופיע בכתב ‏הערבות באורח חלקי, הגם שעל פי תנאי המכרז לא חלה חובה לציינו...

שיתוף