מאמרים מקצועיים

על אכיפה מנהלית וחובות גילוי בעסקה עם חברה ציבורית

18 פברואר 2015
הדפסה
PDF

במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה אחד הדברים החשובים הוא סודיות העסקה ופרטיה.  עם זאת, כאשר העסקה היא מול חברה ציבורית עשויות להיות לכך השלכות, באשר חברה ציבורית מחויבת למסור דוחות מידיים לציבור אודות אירועים מהותיים.  אם עד לאחרונה הסנקציה על אי דיווח של חברה ציבורית הייתה סנקציה פלילית לאחר הליך בן שנים רבות, תיקון חוק שיצר מנגנון אכיפה מנהלית שינה את הכללים.

תיקון 45 לחוק ניירות ערך משנת  2011 פועל לייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות-ערך על ידי יצירת מנגנון אכיפה מנהלית באמצעות טריבונל מעין-שיפוטי המתמנה לאחר שיו"ר הרשות מחליט על פתיחה בהליך אכיפה מנהלי ורשאי להטיל סנקציה מהותית מהירה ויעילה נגד חברה או נגד נושא משרה בה, אשר הפרו הפרות את החוק וזאת מבלי לנהל הליך פלילי ארוך ומורכב נגדם. 

מני כניסת החוק לתוקף ועד עתה וועדת האכיפה הטילה עיצומים כספיים ואישרה הסדרי אכיפה כאלה ואחרים.  עם זאת, רק לאחרונה נדונה לראשונה עתירה מנהלית נגד החלטת וועדת האכיפה בעניין עיצומים נגד חברת אפריקה ישראל תעשיות.   באותו עניין, דובר בחברה ישראלית וחברה קנדית אשר התקשרו בהסכם יצוא רחב היקף. לפני החתימה על ההסכם, חברת האם של החברה הישראלית, הציעה הצעת רכש מלאה לרכישת יתרת מניות חברת הבת מהציבור. מכיוון שבמועד הצעת הרכש התנהל משא ומתן להתקשרות בהסכם היצוא והמידע אודות המגעים לא נזכר בהצעת הרכש, קבעה וועדת האכיפה שחברת האם ביצעה, בין היתר, הפרה של האיסור על שימוש במידע פנים והטילה עיצום כספי בסך 5 מיליון ₪ ועיצום כספי נוסף נגד נושאי משרה , אשר הוכח לגביהם יסוד נפשי של רשלנות, חבים בעיצום כספי בשיעור המגיע לכדי 625,000 ש"ח.  

בית המשפט אישר את החלטת הועדה תוך שקבע כי מידע ייחשב למידע פנים אם הוא מהותי להחלטת ההשקעה של המשקיע הסביר. בנוגע למידע צופה פני עתיד, מבחן העזר לפיו יש לבחון את מהותיות המידע הוא מבחן הסבירות/עוצמה המבוסס על שקלול ההסתברות לכך שהאירוע נושא המידע אכן יקרה בעתיד ולהשפעתו הצפויה על החברה ועל שווי ניירות הערך שלה.   בית המשפט קבע, כי לא בנקל יתערב בסנקציה מנהלית שהוטלה על ידי וועדת האכיפה, אלא במקרים בהם הוועדה חרגה משמעותית מהרף הנוהג במקרים דומים או כשנפלה טעות מהותית בהחלטת הוועדה. 

חשוב לציין שבמסגרת משא ומתן גילוי מידע לציבור עלול לפגוע בעסקה ויש לבחון היטב את חובות החוקיות לגילוי המידע מול היכולת להסתירו לשם המשא ומתן.  חשוב להיות מלווה בעורך דין המתמחה במיזוגים ורכישות ובקיא אף בחקיקת ניירות הערך כדי למנוע מצב של אחריות אישית של נושאי משרה ושל החברה.