עדכוני חקיקה ופסיקה

עדכוני חקיקה: העלאת הריבית המקסימלית למתן הלוואות

09 אוגוסט 2017
הדפסה

הכנסת אישרה תיקון חקיקה לפיו יחולו אותן חובות על כל מלווה ולרבות מלווה מוסדי (תאגיד בנקאי, תאגיד עזר, סולק וכו'), וכן כל מי שעוסק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי. החוק מגן על לווה יחיד, אך לא על לווה שהינו תאגיד.  תיקון החוק מעלה את תקרת הריבית המקסימלית האפשרית, העשויה כעת להגיע לכ20%.  החוק קובע אחריות פלילית במקרה של חריגה מתקרת הריבית ואפשרות להטיל עיצומים כספיים.

תקרות הריבית החדשות יחולו בהדרגתיות החל מחודש אוקטובר, 2017.