אפיק משפטי 245 06.12.2017

אפיק משפטי 245 06.12.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

14 נובמבר 2017

דוקטרינת הרמת מסך חלה גם על עמותות

אדם הלווה כספים לעמותה, שהפסיקה את פעילותה, ומשלא הוחזר הסכום תבע לא רק את העמותה אלא גם את שבעה אנשים שהיו רשומים כמייסדיה...

20 נובמבר 2017

מצג לגבי סיכויי השקעה בדרך כלל אינו מחייב בהיותו מצג לגבי העתיד

משקיעים איבדו את כספם בהשקעה בנדל"ן מניב בלטביה ותבעו בין היתר את מנהלי חברת הייזמות, בין היתר לאור מצגי שווא שהוצגו במצגות וניהול כושל של ההשקעות...

09 אוגוסט 2017

עדכוני חקיקה: העלאת הריבית המקסימלית למתן הלוואות

הכנסת אישרה תיקון חקיקה לפיו יחולו אותן חובות על כל מלווה ולרבות מלווה מוסדי (תאגיד בנקאי, תאגיד עזר, סולק וכו'), וכן כל מי שעוסק בהפעלת מערכת לתיווך באשראי. החוק מגן על לווה יחיד, אך לא על לווה שהינו תאגיד.  תיקון החוק מעלה את תקרת הריבית המקסימלית האפשרית, העשויה כעת להגיע לכ20%.  החוק קובע אחריות פלילית במקרה של חריגה מתקרת הריבית ואפשרות להטיל עיצומים כספיים...

14 נובמבר 2017

פיצוי כספי לעובד על אי קבלת אופציות ימוסה כהכנסת עבודה אם לא הייתה זכאות לאופציות

הסכם העסקת שני מנהלים בכירים בספק שירותי אינטרנט כלל בונוס במקרה של מיזוג ולטענתם גם היו זכאים לאופציות בחברה הממוזגת.  לאחר שהתמזגה החברה עם עוד שני ספקי שירותי אינטרנט והחברה הממוזגת לא שילמה את הבונוס או הקצתה את האופציות הגישו המנהלים תביעה בבית הדין לעבודה שהסתיימה בהסכם פשרה לפיו קיבל כל אחד מהמנהלים לשעבר סכום של מספר מליונים שהוגדר כ"וויתור על זכויות בגין שינוי מבני ומיזוג וויתור על זכות ...

14 נובמבר 2017

מעסיק שהראה שעובד נטל חומר שלו זכאי לחיפוש שלא יוגבל למילות חיפוש מסוימות

עובד שפוטר שלח לעצמו במייל את מאגר המידע של המעסיק. המעסיק פנה לבית הדין לעבודה אשר מינה כונס נכסים כדי לתפוס את המחשב, הטלפון ותיבת הדואר האלקטרונית האישית של העובד. הממצאים שנתפסו העלו, כי העובד נטל את מאגר המידע של המעסיק מספר פעמים ופעל למכירתו לצדדים שלישיים. שעה שקיימת וודאות גבוהה לקיומן של ראיות רלבנטיות נוספות, המעסיק פנה לבית הדין לעבודה בבקשה לביצוע חיפוש נוסף וחשיפת ממצאים פרטניים שכבר...

21 נובמבר 2017

ניתן לדרוש פינוי שוכר שהביע כוונה לא להתפנות בתום תקופת השכירות

משכיר ושוכר ניהלו משא ומתן להמשך השכירות בתום השנה, אך כשהמשא ומתן עלה על שרטון הודיע השוכר כי מבחינתו נכרת הסכם להארכת השכירות ואינו מתכוון לפנות את הנכס בסוף השנה...

13 נובמבר 2017

גוף ציבורי מחויב לשוויון בעת רכישת שירותים גם אם לא חלה עליו חובת מכרז

עיתון מקומי עתר לבית המשפט לחייב חברה עירונית לפרסם באופן שוויוני בעיתונים מקומיים וטען כי הסיבה שהחברה אינה מפרסמת אצלו היא ביקורת בעיתון על פעילות החברה...

שיתוף