אפיק משפטי 244 22.11.2017

אפיק משפטי 244 22.11.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

02 נובמבר 2017

תביעה להסרת קיפוח ניתנת להגשה גם על ידי מי שאינו רשום כבעל מניות בחברה

שלושה שותפים הקימו חברה למתן שירותי תיירות לחברות עסקיות. בין הצדדים נחתם הסכם לפיו כמחצית ממניות החברה תוחזקנה באמצעות תאגיד בבעלות שניים מהשותפים, ואילו השותף השלישי יחזיק ביתר מניות החברה.  לימים, אחת השותפות הגישה תביעה להסרת קיפוח...

28 ספטמבר 2017

אין להעמיד לדין חברה בגין פעולות שבוצעו על ידי חברת יעד שהיא מיזגה לתוכה

כתב אישום הוגש נגד חברה ונושאי משרה בה בשל עבירות על חוקי איכות סביבה ופעולות זיהום מים. החברה המזהמת התמזגה לתוך חברה אחרת וכתב האישום הוגש נגד החברה הממוזגת (ולא נגד החברה המזהמת אשר נמחקה במסגרת המיזוג...

01 נובמבר 2017

מנהל המפיץ לשון הרע נגד עובד יחויב אישית גם אם פעל מתוקף תפקידו כמנהל בחברה

חברה העוסקת בשירותי תמיכת מיחשוב סיפקה שירותים לחברת קוקה קולה.  עובד של החברה הקים עסק מתחרה תוך כדי עבודתו וכשעזב את החברה נטל עימו את קוקה קולה כלקוח.  החברה דרשה לאכוף את סעיף אי התחרות בהסכם ההעסקה שבו התחייב העובד לא להתקשר עם לקוחות החברה משך 3 שנים מסיום העסקתו ונקבעו אף פיצויים מוסכמים בסך 100,000 ₪.  החברה דרשה לחייב העובד גם בנזקיה בגין אי חיוב שעות עבודה על ידי העובד, שגרם לאובדן ...

09 נובמבר 2017

הפרת זכויות יוצרים מתקיימת מעצם קיומם של עותקים מזויפים ולא נדרש ביצוע עסקה בהם

חנות ספרים החזיקה ברשותה עותקים מזויפים של ספרי לימוד וטענה להגנתה כי לא מכרה אותם...

02 נובמבר 2017

הסכם קומבינציה שחלף זמנו ניתן לביטול והקבלן לא רשאי לדרוש פיצוי תחת ביטול

בעל קרקע חתם על עסקת קומבינציה עם קבלן לפיה על הקבלן היה להתחיל בבניית פרויקט בתוך 5 שנים.  לאחר חלוף 10 שנים סירב הקבלן למחוק הערת אזהרה שנרשמה לטובתו והציע לשלם במקום ביטול ההסכם את פיצוי הקבוע בהסכם למקרה של איחור בביצוע...

15 אוקטובר 2017

טענות מציע במכרז שלא העלה אותן בזמן אמת בפני ועדת המכרזים יידחו על הסף

מציע במכרז ביקש לפסול את הצעת הזוכה במכרז בטענה כי בידיו ראיות ממשיות לעבירות של תיאום מחירים אסור בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים...

שיתוף