עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכם קומבינציה שחלף זמנו ניתן לביטול והקבלן לא רשאי לדרוש פיצוי תחת ביטול

02 נובמבר 2017
הדפסה

בעל קרקע חתם על עסקת קומבינציה עם קבלן לפיה על הקבלן היה להתחיל בבניית פרויקט בתוך 5 שנים.  לאחר חלוף 10 שנים סירב הקבלן למחוק הערת אזהרה שנרשמה לטובתו והציע לשלם במקום ביטול ההסכם את פיצוי הקבוע בהסכם למקרה של איחור בביצוע.

בית המשפט קבע, כי צד המפר את ההסכם אינו זכאי ליהנות מעוולתו באמצעות מתן אפשרות בלתי מוגבלת בזמן להחיות את העסקה והוא אינו רשאי לכבול צד להסכם, בייחוד לאחר שזה הופר על ידו שנים רבות.  בייחוד לאור עליית מחירי הדיור לא סביר לאפשר לקבלן, מעל 5 שנים לאחר שחלף המועד לביצוע, לשלם במקום ביטול ההסכם את הפיצוי שנקבע בהסכם למקרה של איחור.