כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
מאמרים מקצועיים

כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

21 נובמבר 2017
הדפסה
PDF

בשנים האחרונות ניכרת מגמה להגברת אחריות של דירקטורים ונושאי משרה בחברות בגין פעולות שבוצעו על ידי החברה.  כתוצאה מכך, דירקטורים רבים מוצאים עצמם יותר ויותר במרכזם של הליכים משפטיים, כאשר אפילו עובדים שכירים מגישים כעניין של שגרה תביעות אישיות נגד דירקטורים ואפילו אם בתי המשפט מוחקים את התביעות הם אינם מזכים את הדירקטורים בהחזרי הוצאות משפטיות או פיצוי כלשהו.   כיצד במצב כזה יכול דירקטור להגן על עצמו?

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הינו דרך מוכרת להגן על דירקטורים אך לעיתים רבות הכיסוי הביטוחי אינו מספיק על מנת לכסות את כלל ניהול ההליך המשפטי הנדרש. כך למשל, לא תמיד מכסה הפוליסה כל הוצאה ובמקרים רבים מתנערות חברות הביטוח מהכיסוי ונדרש הליך משפטי נגד חברת הביטוח כדי לקבל כיסוי ביטוחי. במצב כזה נותר הדירקטור ללא גב כלכלי לניהול ההליך המשפטי ומכאן גם פוחתים משמעותית סיכוייו לזכות בהליך.

אשר על כן, מומלץ כי במקביל לביטוח דירקטורים יצטיידו גם בכתב שיפוי אשר יבטיח שהחברה תספק את הגב הכלכלי ככל שיידרש הדירקטור להליך משפטי בגין החלטות שקיבל במסגרת פעולתו בחברה. עם זאת חשוב לציין כי ניסוח רשלני או חסר של כתב שיפוי עלול בסופו של יום לפטור את החברה ממתן כיסוי, ביחוד אם היחסים בין נושא המשרה לבעלי המניות בחברה הידרדרו או אם השליטה בחברה התחלפה.  יש לציין כי על מנת שחברה תוכל להעניק כתב שיפוי עליה לכלול בתקנונה סעיף שיאפשר לה לעשות כן.

בעת ניסוח כתב שיפוי חשוב להקפיד כי הוא יכלול התייחסות לכלל החברות הקשורות של החברה ולכלל פעולות הדירקטור בדירקטוריון. מומלץ גם לוודא שכתב השיפוי יכלול התייחסות למצב בו הדירקטור סיים את כהונתו בשלב בו הוגשה התביעה ומכסה גם מצבים בהם טרם הוגשה תביעה.  עוד כדאי לוודא שכתב השיפוי יכלול סעיף אשר יבטיח לדירקטור מימון של ההליך המשפטי לכל אורכו, וזאת ללא קשר לתוצאת ההליך.  על החברה המשפה לזכור שתוצאה לא רצויה של הליך משפטי כנגד הדירקטור תפגע לא רק בדירקטור אלא גם בחברה ולכן חשיבות מתן הגנה מתאימה.

אשר על כן, ובאשר מדובר בסוגייה מהותית בחייו של דירקטור עת מכהן הוא בחברה ואמור להיות שותף פעיל בהליך קבלת ההחלטות בה, מומלץ כי טרם כניסתו לתפקיד ידרוש הדירקטור מאת החברה כתב שיפוי, וכי כתב שיפוי זה ינוסח בידי עורך דין הבקיא בתחום. ניסוח זהיר זה של כתב השיפוי יבטיח לדירקטור שקט נפשי, עד כמה שניתן, במהלך פעולתו בדירקטריון.