חישוב שווי מניות רגילות ומניות בכורה על ידי שימוש בשיטת OPM  (Option Pricing Method)
מאמרים מקצועיים

חישוב שווי מניות רגילות ומניות בכורה על ידי שימוש בשיטת OPM (Option Pricing Method)

נכתב על ידי

ניב סביון
04 דצמבר 2017
הדפסה
PDF

חישוב שווי מניות רגילות ומניות בכורה על ידי שימוש בשיטת OPM
(Option Pricing Method)
מאת: ניב סביון B.Sc. MBA
לצורך הערכת שווי של אחזקות בהון המניות של חברה, לצורכי מכירה, מיסוי, שיערוך בדוחות הכספיים ולצרכים נוספים, אנו נתקלים פעמים רבות בחברות בעלות מבנה הון המורכב מסוגים שונים של מניות המקנות למחזיק בהן זכויות שונות. לצורך הערכת שווי האחזקות יש להעריך קודם כל את שווי כל סוג מניה ולאחר מכן להעריך את שווי האחזקות על פי מספר המניות מכל סוג ושווי כל סוג מניה שנמצא. החלוקה הנפוצה הינה בין מניות רגילות למניות בכורה כאשר מניות הבכורה מקנות זכויות עודפות על פני המניות הרגילות. הזכויות העודפות כוללות בדרך כלל ריבית על ההשקעה עד למועד ההנזלה, קבלת ההשקעה והריבית לפני בעלי המניות הרגילים, זכויות נגד דילול ועוד.
חישוב שווי כל סוג מניה יכול להתבצע:
• על פי מחיר של אחד מסוגי המניות בו בוצעה עסקה בסמוך למועד הערכת השווי
• על פי חישוב שווי כלל ההון העצמי על ידי מודלים של הערכות שווי (DCF, מכפילים וכדומה)
ככלל, קיימת עדיפות לשימוש במחיר מניה על פי עסקה שקרתה בפועל, בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון, מתוך הנחה כי מחיר זה משקף את מחיר השוק של אותו סוג מניה.
השיטה המקובלת לחישוב שווי כל סוג מניה הינה על ידי שימוש בשיטות תמחור אופציות OPM (Option Pricing Method). השיטות הנפוצות הן:
1. סימולציית מונטה קרלו
שיטת מונטה קרלו הינה שיטה לפתרון בעיות חישוביות באמצעות מספרים אקראיים (בניגוד לאלגוריתמים דטרמיניסטיים הנהוגים בדרך כלל). אלגוריתמי מונטה קרלו הם אלגוריתמים חישוביים שמגרילים מספרים אקראיים מספר גדול של פעמים ומבצעים חישובים על המספרים שהוגרלו. לעתים קרובות משתמשים באלגוריתמי מונטה-קרלו כדי לבצע סימולציות על מערכות פיזיקליות או מתמטיות מורכבות.
המודל מניח כי שווי ההון העצמי של החברה מתפלג בהתפלגות נורמלית סביב השווי הממוצע ועל פי השונות האופיינית לחברות מאותו ענף בו עוסקת החברה.
חישוב שווי המניות מבוצע על פי השלבים הבאים:
• הערכת הזמן הנדרש למימוש הנכסים.
• חישוב הזכויות של בעלי המניות מכל סוג, במועד ההנזלה.
• הערכת תנודתיות שווי החברה בהתבסס על מדגם חברות הפועלות בענף בו עוסקת החברה.
• הגרלת מספר רב של תרחישים (בדרך כלל 10,000 תרחישים) בהנחת "מהלך מיקרי" (Random Walk). עבור כל תרחיש חלוקת הערך בין בעלי מניות הבכורה לבין בעלי המניות הרגילות על פי המנגנון הבא:
o חלוקת התמורה לבעלי מניות הבכורה עד לתקרת זכויותיהם.
o חלוקת התמורה לבעלי המניות הרגילות עד לתקרת זכויותיהם.
o חלוקת היתרה על פי שיעור אחזקות בעלי המניות הרגילות ובעלי מניות הבכורה.
• חישוב תזרים המזומנים של כל סוג מניה עבור כל תרחיש.
• מציאת שווי החברה על ידי חתירה למטרה כך ששווי מניות הבכורה יהיה שווה לשווי לפיו בוצעה ההשקעה במניות הבכורה או לחילופין חתירה למטרה כך שווי כלל המניות יהיה שווה לשווי ההון העצמי אשר נמצא בהערכת השווי.
• חישוב שווי מניה רגילה ומנית בכורה.

2. שימוש בחישוב שווי אופציות על ידי Black and Scholes
חישוב שווי כל סוג מניה על ידי שווי אופציות מתבסס על חלוקת השווי של כל אופציה בין בעלי המניות השונות על פי שווי החברה העתידי. כלומר, על ידי חישוב שווי האופציה למחיר החברה בעתיד, ניתן להעריך את התמורה אשר יקבלו בעלי המניות מהסוגים השונים בכל שווי. סיכום תזרים המזומנים לכל סוג מניה ייתן הערכה גבי שווי המניה במועד הערכת השווי.
חישוב שווי האופציות מחושב על פי תקופת ההנזלה, סטיית התקן שנבחרה ושווי המימוש בכל מדרגה.
להלן דוגמא לחלוקת השווי בין בעלי המניות:

ככלל, שתי השיטות אמורות להגיע לאותה התוצאה, אך השימוש במודל הבינומי נדרש לעיתים במקרים בהם קיימת מורכבות בחלוקת התמורה בין סוגי המניות.
הכותב הינו בעל משרד ליעוץ כלכלי המתמחה בהערכות שווי, חוות דעת כלכליות, תכניות עסקיות, PPA, בחינות לירידת ערך, בדיקת כדאיות פרויקטים ועוד.