עדכוני חקיקה ופסיקה

דייר מוגן עשוי להיות זכאי לפיצוי כתנאי לפינויו מהדירה אפילו אם הפר את ההסכם

25 מרץ 2018
הדפסה

מוכר דירה ביטל ביום שישי את הסכם המכר במכתב לאקוני בשל אי תשלום התמורה במועד, תוך התעלמות מדרישת ההסכם להתראה טרם ביטול וכבר במוצאי שבת מכר את הדירה לרוכש אחר.

בית המשפט קבע, כי ההסכם דרש התראה בכתב טרם ביטול.  הביטול נעשה שלא כדין לא רק מכיוון שטרם התגבשו התנאים לתשלום ולכן לא התקיימה הפרה של ההסכם אלא גם משום שנדרשה התראה טרם הביטול אך למרות זאת נשלחה הודעת ביטול וכבר למחרת נחתם הסכם עם רוכש חדש.  הואיל וההסכם בוטל שלא כדין, ההסכם עם הרוכש החדש אינו ניתן לאכיפה.